Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Gấp rút triển khai Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai

Ngày cập nhật:  3/28/2016 8:47:54 AM

    Ngày 03/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2016. Văn phòng Đăng ký đất đai được thành lập trên cơ sở hợp nhất hiện trạng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và 9 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (trừ huyện Đảo Cồn Cỏ), với số lượng công chức, viên chức và lao động hiện có là 110 người. Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công, có cơ cấu tổ chức gồm: Lãnh đạo Văn phòng, 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 9 Chi nhánh đặt tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
   Như vậy, cùng với gần 40 tỉnh, thành trong cả nước, Quảng Trị đã có Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp. Việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai cho thấy sự quyết tâm của Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tiếp tục kiện toàn đơn vị sự nghiệp công có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai theo quy định. Đây là đơn vị có phạm vi hoạt động rộng lớn, liên quan hầu hết các hộ gia đình cá nhân và các tổ chức có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp đi vào hoạt động, kỳ vọng sẽ khắc phục được một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện một số thủ tục hành chính về đất đai, cập nhật chỉnh lý biến động và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai.
   Xác định tầm quan trọng của việc sớm đưa Văn phòng Đăng ký đất đai đi vào hoạt động, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực triển khai các nội dung có liên quan, như trình UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành triển khai thực hiện Quyết định số 415/QĐ-UBND. Thành phần Tổ công tác bao gồm đại diện Lãnh đạo các Sở, Ngành liên quan và Lãnh đạo UBND 9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, đ/c Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng.
   Đáng chú ý, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 844/UBND-TN ngày 18/3/2016, quy định thời điểm chuyển giao đơn vị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân tại. Theo nội dung Công văn, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2, Điều 37, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ cho đến hết ngày 30/6/2016. Kể từ ngày 01/7/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp giấy chứng nhận theo thẩm quyền quy định tại Khoản 1, Điều 37, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
Như vậy, kể từ ngày 01/7/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trong các trường hợp sau:
   a) Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
   b) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
Ngoài ra, Tổ công tác đã ban hành Kế hoạch số 508/KH-STNMT ngày 18/3/2016, nêu lên 16 đầu việc cần phải gấp rút thực hiện để sớm đưa Văn phòng đăng ký đất đai đi vào hoạt động đúng thời gian quy định của UBND tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng lên kế hoạch làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố để thống nhất bàn giao nhân sự Lãnh đạo Văn phòng đăng ký QSD đất sang Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai từ ngày 01/4/2016.

      Đ/c Nguyễn Thanh Lợi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ trưởng
  Tổ công tác của UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị triển khai QĐ số 415/QĐ-UBND.

      Tại hội nghị triển khai Quyết định số 415/QĐ-UBND do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức vào ngày 23/3/2016, đại diện Lãnh đạo các Sở, Ngành, Uỷ ban Nhân dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã nêu lên những nội dung công việc phải khẩn trương thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Trong thời gian tới, ngành TN & MT và các cơ quan, đơn vị có liên quan phải tiếp tục giải quyết những công việc đã nêu tại Kế hoạch số 508/KH-STNMT. Trong đó, cần chú trọng xử lý các vấn đề dưới đây:
   1. Về nhân lực: chỉ tiêu số người làm việc được giao quá khiêm tốn, tổng số chỉ có 35 chỉ tiêu hưởng lương ngân sách. Trong đó, tại Văn phòng Đăng ký tỉnh có 7 chỉ tiêu, 9 Văn phòng Đăng ký cấp huyện có 28 chỉ tiêu. Việc sáp nhập sẽ làm tăng khối lượng công việc tại Văn phòng Đăng ký tỉnh, nhưng với 7 chỉ tiêu biên chế thì sẽ rất khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, số lượng cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng Đăng ký QSD đất cấp huyện khá lớn, khoảng 59 người. Lúc sáp nhập, việc tìm kiếm các hoạt động dịch vụ để có kinh phí trả lương là không dễ. Mặt khác, theo Quyết định thành lập thì Văn phòng Đăng ký đất đai đòi hỏi lực lượng cán bộ phải có năng lực, trình độ phù hợp với vị trí việc làm, trong khi có một số cán bộ chưa kịp đào tạo lại để có chuyên môn phù hợp.
   2.  Về cơ sở vật chất: đa số các trang thiết bị máy móc đã cũ, lạc hậu, thường xuyên hỏng hóc; trụ sở làm việc của các Chi nhánh đa số là tạm bợ, diện tích chật hẹp. Ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, cũng như việc lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu. Do đó, cần phải có bước đi thích hợp nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu công tác.
   3. Về cơ chế tài chính: sau khi đi vào hoạt động, cơ chế tài chính của các Chi nhánh là hạch toán phụ thuộc. Do đó, cần có bộ máy làm công tác kế toán phù hợp. Việc quyết toán, phân bổ ngân sách trong giai đoạn chuyển giao cũng gặp một số khó khăn nhất định.
   4. Cơ chế phối hợp: việc xây dựng cơ chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai là hết sức cần thiết và theo đúng quy định của Thông tư Liên tịch số 15/2015/BTNMT-BNV-BTC. Cơ chế phối hợp đòi hỏi phải chi tiết, đầy đủ, đúng thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị và phải được xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành kịp thời để có căn cứ thực hiện.
   Bên cạnh đó, việc xây dựng và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai cũng cần phải nhanh chóng hoàn thành.
   5. Thủ tục hành chính: Bộ thủ tục hành chính phải được xây dựng lại cho phù hợp với mô hình tổ chức mới. Đặc biệt nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện nay chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.
   6. Việc chuyển phát hồ sơ và giấy chứng nhận QSD đất giữa Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh với một số Chi nhánh có khoảng cách xa (như Hướng Hoá, Đakrông, Vĩnh Linh, Hải Lăng), có khả năng làm tăng thời gian chuyển phát. Do đó, cần nghiên cứu phương án giải quyết phù hợp, cần áp dụng công nghệ mới, bảo đảm thông suốt, không làm chậm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
   7. Để đi vào hoạt động hiệu quả, mô hình tổ chức cơ sở Đảng và các Đoàn thể chính trị - xã hội của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cần phải có sự tổ chức phù hợp, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.
   Giữa bộn bề công việc với không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của cán bộ công chức, viên chức, lao động ngành TN & MT và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai Quyết định của UBND tỉnh, tin tưởng rằng, các khó khăn, vướng mắc sẽ được tháo gỡ. Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp sẽ sớm được kiện toàn, đi vào hoạt động để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Đạt được những thành công mới trong thực hiện các thủ tục hành chính về quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất cho mọi đối tượng theo quy định. Đồng thời, thực hiện việc cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai thông suốt, hiệu quả. Phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự của tỉnh nhà.

                       Bài: Võ Quốc Hoàng; Ảnh: Bùi Quốc Tuấn

   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị