Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất định ký 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày cập nhật:  3/15/2016 5:42:25 AM

      Ngày 26/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất định ký 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
     Sau hơn một năm tổ chức thực hiện, bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời là cơ sở đề xuất, ban hành giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn phát sinh một số nội dung chưa phù hợp với thực tiễn, cũng như tại một số vị trí, khu vực đã có những thay đổi do việc đầu tư cơ sở hạ tầng, quy hoạch,….
     Vì vậy, việc điều chỉnh bảng giá đất là hết sức cần thiết. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, báo cáo; đồng thời đã có buổi làm việc thống nhất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung tại các địa phương.
     Để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất đảm bảo chất lượng, phù hợp, ngày 11/3/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các Sở, ban ngành liên quan và các địa phương về Dự thảo điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
     Qua Hội thảo các thành viên tham gia cơ bản thống nhất cao kết quả tổng hợp, bố cục, cách sắp xếp lại và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời tham gia góp ý một số nội dung để bổ sung, đảm bảo phù hợp, thuận tiện cho quá trình áp dụng. Trên cơ sở ý kiến tham gia, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và hoàn thiện lại Dự thảo trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.

                                              (Hình ảnh buổi Hội thảo)
       
                         (Bài và ảnh : Hoàng Công Tuấn, Phòng QLĐĐ - ĐĐBĐ)

   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị