Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CNQSD ĐẤT THEO DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG VÀ HUYỆN CAM LỘ

Ngày cập nhật:  3/17/2017 12:34:17 AM

alt

     ( Phó Giám đốc Sở: ông Nguyễn Thế Hiếu -  chủ trì buổi làm việc với UBND huyện)
      Từ ngày 23/2 đến ngày 09 tháng 3 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường  tổ chức kiểm tra tiến độ lập hồ sơ, rà soát xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc Dự án đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn 02 huyện Triệu Phong và Cam Lộ. Đoàn Kiểm tra do ông Nguyễn Thế Hiếu, Phó giám đốc Sở làm trưởng Đoàn và cùng tham gia Đoàn trong đợt kiểm tra có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Phòng  Đo đạc - Bản đồ & Viễn thám thuộc Sở; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn Phòng ĐK đất đai 02 huyện Triệu Phong, Cam Lộ; Lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính các xã, thị trấn được kiểm tra và 02 đơn vị tư vấn thực hiện Dự án.
      Dự án thuộc địa bàn 02 huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1045 và 1046/QĐ-UBND ngày  07/6/2011 và bắt đầu thực hiện từ quý III, năm 2011. Với tổng kinh phí đầu tư trên 92 tỷ đồng chủ yếu từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương. Chủ đầu tư là Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị thực hiện là Trung Tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị và Công ty Cổ phần Tài nguyên-Môi trường Biển, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do có nhiều lý do nên đã được UBND tỉnh cho gia hạn kết thúc Dự án đến hết 2017.
     Tính đến thời điểm kiểm tra, tại địa bàn huyện triệu Phong: Tổng số hồ sơ cấp giấy CN đơn vị tư vấn đã lập 19/19 xã: 44.386 hồ sơ, trong đó: Đơn vị tư vấn đã chuyển về UBND xã xem xét: 4.146 hồ sơ. (Cụ thể: Đã hoàn thiện nhưng chưa giao về xã: 1.826  hồ sơ; Đang công khai ở xã: 551  hồ sơ; Chủ sử dụng không đến xác nhận: 1.277 hồ sơ; Chủ sử dụng không có nhu cầu cấp: 213  hồ sơ; Hồ sơ xã xác nhận không đủ điều kiện: 492  hồ sơ; Hồ sơ thiếu các giấy tờ liên quan: 4.133  hồ sơ; Hồ sơ đã thu về đang hoàn thiện: 2.549  hồ sơ). Hồ sơ chưa chuyển về xã: 4.739  hồ sơ (đang ở chủ sử dụng đất, Đơn vị tư vấn chưa thu về). Hồ sơ đã chuyển CNVP đăng ký thẩm tra: 23.052 hồ sơ và VP đã thẩm tra được: 14.196 hồ sơ. Hồ sơ Phòng Tài nguyên và môi trường thẩm định xong và đã in và ký giấy CN: 7.226 hồ sơ. Tại địa bàn huyện Cam Lộ: Tổng số hồ sơ cấp giấy CN đơn vị tư vấn đã lập cho 09/09 đơn vị cấp xã: 30.590 hồ sơ, trong đó: Đơn vị tư vấn đã chuyển về UBND xã xem xét: 30.590 hs. (Cụ thể: UBND xã đã xem xét được: 27.795, có 19.062  hồ sơ đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện: 8.733 hồ sơ;  UBND xã chưa xem xét: 2.795 hs);  Hồ sơ đã chuyển CNVP đăng ký: 13.333  hồ sơ ( Trong đó CN VP đã thẩm tra đủ điều kiện: 7.652   hồ sơ, chưa thẩm tra: 5.681 hồ sơ). Hồ sơ chuyển Phòng TN&MT: 6.049 hồ sơ. UBND huyện đã ra quyết định: 4.337 hs. Hồ sơ đã in giấy CN: 2.127 hồ sơ;  Trình ký giấy CN: 2.099 hồ sơ.

alt

                                   Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã
      Qua kiểm tra, Lãnh đạo Sở và các đơn vị liên quan đã nắm được những kết quả nêu trên, Phó Giám đốc Sở biểu dương sự cố gắng, nổ lực của đơn vị tư vấn, tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn sát đúng của UBND, các Phòng ban của huyện và tinh thần phối hợp của Lãnh đạo và cán bộ Chi nhánh VPĐK đất đai huyện, UBND và cán bộ địa chính cấp xã trong quá trình thực hiện Dự án trên địa bàn.
      Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra thì đến nay công tác lập hồ sơ đăng ký, phục vụ cấp giấy CNQSD đất của 02 Dự án vẫn còn rất chậm ( Số hồ sơ đã có Quyết định UBND huyện phê duyệt so với tổng hồ sơ được lập: Tại Cam Lộ chỉ mới đạt gần 15%; Triệu Phong  chỉ mới đạt 6,6%). Ùn tắc hồ sơ phần lớn là ở UBND cấp xã chưa rà soát hoặc đơn vị tư vấn nhận lại từ UBND cấp xã nhưng chỉnh sửa chậm.
       Nhìn chung tiến độ công tác hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chuyển về cấp xã xem xét ở huyện Triệu Phong Đơn vị tư vấn bố trí lực lượng mỏng, chưa thường xuyên, thậm chí năng lực yếu dẫn đến thực hiện còn chậm trễ; Công tác rà soát, phê duyệt hồ sơ cấp giấy CN tại huyện Cam Lộ diễn ra còn quá chậm trễ. Lý do UBND cấp xã chưa quyết liệt, chưa bố trí thời gian nhiều cho việc rà soát, thẩm tra, phê duyệt, nặng về tính chất hội đồng, chưa dám chịu trách nhiệm riêng khi phê duyệt hồ sơ; việc kiểm tra đôn đốc cán bộ địa chính và đơn vị tư vấn giải quyết việc xác định ranh giới, quy chủ sử dụng đất trên địa bàn nhất là đất rừng còn thiếu kiên quyết, trách nhiệm chưa cao, chưa có bằng chứng chứng minh là chính quyền đã làm hết trách nhiệm với nhân dân, bên cạnh đó đơn vị tư vấn bố trí cán bộ chưa được thường xuyên, chỉnh sửa hồ sơ sai sót chậm …
      Theo tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, thực hiện đo đạc phải gắn liền với công tác cấp giấy CN, xây dựng CSDL địa chính nhằm phục vụ tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai và Dự án sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2017, trong đó công tác cấp giấy CN hoàn thành vào 31/6/2017 để kịp kết nối với Dự án VILG: “ Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn WB, thời gian còn lại là nghiệm thu sản phẩm và quyết toán công trình. Để dự án đạt kết quả tốt ( đảm bảo 100% hồ sơ đủ điều kiện phải được cấp giấy CN) và đúng tiến độ,  tại buổi làm việc với Lãnh đạo UBND huyện, Phòng TNMT, Chi nhánh VPĐK đất đai và Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính cấp xã của 02 huyện, Phó Giám đốc Sở, ông Nguyễn Thế Hiếu yêu cầu: Đơn vị tư vấn cần tập trung lực lượng tối đa, thường xuyên ở địa bàn thực hiện Dự án để phối hợp với UBND cấp xã giải quyết rà soát hồ sơ, đảm bảo hồ sơ đủ điều kiện ở cấp xã phải chuyển về Chi nhánh VPĐK đất đai huyện trước 30/5/2017, tuyệt đối không để xãy ra tiến độ cấp giấy CN chậm là do lỗi của đơn vị tư vấn. Phòng TNMT và Chi nhánh VPĐK đất đai huyện tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo quyết liệt UBND cấp xã khẩn trương xây dựng lịch, kế hoạch đẩy nhanh tiến độ rà soát xét duyệt hồ sơ do đơn vị tư vấn chuyển đến, quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn và tăng cường cán bộ cho cấp xã, tích cực thẩm tra, thẩm định hồ sơ khi cấp xã chuyển đến để trình UBND huyện phê duyệt cấp giấy CN. UBND cấp xã và đơn vị tư vấn cần tăng cường lực lượng, giành thời gian cao nhất và tích cực rà soát, phân loại, chỉnh sửa, xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ để gửi đến cấp huyện thẩm tra, thẩm định, ngày 15 hằng tháng đơn vị tư vấn có báo cáo tiến độ về kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất đến UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét chỉ đạo kịp thời.
      Kết thúc đợt kiểm tra, đơn vị tư vấn, UBND các xã, Phòng TNMT, Chi nhánhVPĐK đất đai huyện, đã nhận thấy được những ưu điểm, những thiếu sót và đã thể hiện quyết tâm tăng cường thời gian, lực lượng, tập trung nỗ lực, phối hợp với các chủ sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành công tác cấp giấy CN theo Dự án trước quý II/2017.
                                                                    Tin và ảnh: Phạm Quang Đạt
                                                  (Nguồn tài liệu: Báo cáo từ Đơn vị tư vấn cung cấp)
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phường 1 - Thành phố Đông Hà
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Gio Thành - huyện Gio Linh
   HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO VẼ LẠI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐÔNG LỄ - THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
   Công bố quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO VẼ LẠI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG ĐÔNG LƯƠNG - THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
   ViLIS 3.0 – chìa khóa của cơ sở dữ liệu đất đai.