Chuyên mục: Khoáng sản - Nước

“UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh”

Ngày cập nhật:  6/25/2015 10:19:17 AM

      Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 571/TTg-KTN ngày 24/4/2015 về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ngày 19/6/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1259/QĐ-UBND phê duyệt khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 07/5/2008).
      Việc ban hành Quyết định phê duyệt khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phù hợp với các quy định của Luật Khoáng sản 2010, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và tình hình thực tế của địa phương.
     Theo Quyết định số 1259/QĐ-UBND, trên địa bàn tỉnh có 1.510 khu vực cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 184.781,2 ha (Trong đó, đất có di tích lịch sử - văn hóa: 520 khu vực với tổng diện tích 874,0 ha; Đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: 15 khu vực với tổng diện tích 153.336,0 ha; Đất quốc phòng, an ninh: 242 khu vực với tổng diện tích: 15.403,22 ha; Đất do tôn giáo sử dụng: 223 khu vực với tổng diện tích 70,465 ha; Đất công trình giao thông: 28 tuyến với tổng diện tích 8.151,8 ha; Đất thủy lợi, đê điều: 435 công trình với tổng diện tích 4.256, 0 ha; Đất thủy điện: 09 công trình với tổng diện tích 861,0 ha; Đất xử lý chất thải: 22 khu vực với tổng diện tích 188,5 ha; Đất công trình điện: 04 tuyến với tổng diện tích 1.640,1 ha; Hệ thống cấp nước: 12 công trình với tổng diện tích 0,12 ha) và 31 khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích diện tích 5.386,4 ha nằm trong khu vực đất thuộc yêu cầu quốc phòng.
      Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh là cơ sở quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đảm bảo hoạt động khoáng sản không ảnh hưởng đến an ninh – quốc phòng, rừng phòng hộ, đặc dụng, di tích lịch sử văn hóa, đất tôn giáo…
(Có file kèm theo)
 

                                         Bài: Phòng Khoáng sản và Nước
 

   Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản
   Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
   Thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
   Thẩm định tính cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các giấy phép khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
   Thẩm định tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông của Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị
   Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết đề án “Khoanh định khu vực cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký, ngưỡng khai thác nước dưới đất và vùng bổ sung nhân tạo nước dưới đất; Lập danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các dòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
   Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại công ty may Hòa Thọ Đông Hà
   HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN
   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN 4 VỀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC VÀNG TẠI HUYỆN ĐAKRÔNG
   “TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CÁC MỎ CÁT, SỎI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH”