Chuyên mục: Môi trường

Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  12/16/2016 9:30:05 AM

    Ngày 09/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3147/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường.
       Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, con dấu và bảng cân đối kế toán riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật. Quỹ Bảo vệ môi trường  thực hiện chức năng tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; các loại phí bảo vệ môi trường, các khoản bồi thường thiệt hại về môi trường, các khoản hỗ trợ, đóng góp, uỷ thác đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
       Vốn điều lệ của Quỹ là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) do ngân sách nhà nước cấp, được phân bổ trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày Quyết định thành lập Quỹ có hiệu lực thi hành. Vốn hoạt động bổ sung hàng năm từ các nguồn sau: Ngân sách Nhà nước chi sự nghiệp môi trường, cấp bù kinh phí tài trợ cho các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường đã thực hiện hàng năm và bổ sung vốn hoạt động cho Quỹ; các khoản tiền bồi thường thiệt hại về môi trường và đa dạng sinh học thu vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật; Phần trích lại từ các khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn, khai thác khoáng sản và các loại phí bảo vệ môi trường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp thu, chi của địa phương; các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
       Với mục đích hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh, việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị sẽ góp phần tăng cường nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
                                                                           Bài: Phong Lan
 

   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng