Chuyên mục: Môi trường

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Đề án cam kết BVMT trong trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2016

Ngày cập nhật:  12/6/2016 8:22:02 AM

       Bảo vệ môi trường (BVMT) là nhiệm vụ quan trọng của cả nước, của tỉnh, của mọi ngành, lĩnh lực, trong đó có ngành Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT). Điều này đã được thể hiện trong nhiều văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW, Tỉnh uỷ Quảng Trị đã xây dựng Chương trình hành động số 17-CTHĐ/TU ngày 26/7/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cũng đã nêu ra giải pháp để ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với BVMT, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đó là “Đẩy mạnh công tác giáo dục BVMT trong trường học, chú trọng giáo dục truyền thống yêu thiên nhiên, nếp sống gần gũi, gắn bó với môi trường”.
      Trong những năm qua, Sở GD&ĐT Quảng Trị đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm đưa giáo dục BVMT vào trường học, nâng cao nhận thức về BVMT cho giáo viên và học sinh các cấp học. Tuy nhiên, do hạn chế về nhiều mặt nên việc nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục BVMT trong trường học chưa thực sự như mong đợi.
      Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện đề án “Cam kết bảo vệ môi trường trong trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” là việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm giáo dục ý thức BVMT đối với các thế hệ học sinh, sinh viên, thực hiện chủ trương xã hội hoá công tác BVMT của Đảng, Nhà nước thông qua việc tuyên truyền, giáo dục ý thức BVMT của các thế hệ học sinh, sinh viên, các cơ sở GD&ĐT.
      Thực hiện Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Đề án cam kết BVMT trong trường học trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2524/KH-STN&MT-SGD&ĐT ngày 07/10/2016 giữa sở TN&MT và Sở GD&ĐT về việc phối hợp tổ chức thực hiện Đề án cam kết BVMT trong trường học trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 22-29/11/2016 Trung tâm Quan trắc TN&MT đã phối hợp với Sở GD&ĐT; Chi cục BVMT; UBND, Phòng GD&ĐT, Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố và 498 trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tổ chức 09 lễ phát động ký cam kết BVMT trong trường học, kết thúc 09 lễ phát động 100% các trường học trên địa bàn tỉnh đã tham gia ký kết.

alt

alt

   Phát động ký cam kết BVMT các trường học trên địa bàn huyện Cam Lộ và thành phố ĐôngHà

      Tổ chức 09 lớp tập huấn dành cho giáo viên trong các trường học trên địa bàn toàn tỉnh với nội dung nâng cao nhận thức về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu; hướng dẫn công tác BVMT trong trường học; lồng ghép BVMT trong giảng dạy; Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án Cam kết BVMT trong trường học.

alt

alt

                     Tập huấn nâng cao nhận thức BVMT và BĐKH cho giáo viên
      Tổ chức hội thi vẽ tranh cho học sinh khối tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh với chủ đề vẽ tranh tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại trường tiểu học Hùng Vương (thành phố Đông Hà) vào ngày 29/11/2016, kết quả có 01 em đạt giải A, 05 em đạt giải B, 11 em đạt giải C và 28 em giải khuyến khích.

alt

alt

                   Lãnh đạo Sở TN&MT, Sở GD&ĐT trao thưởng cho các em đạt giải
      Trong năm 2017, Trung tâm Quan trắc TN&MT sẽ in ấn, bàn giao bản cam kết BVMT khổ lớn và hướng dẫn các trường thực hiện theo nội dung đã ký kết.

alt 

alt

alt

                 Bản Cam kết BVMT trong trường học đã được ký kết năm 2016
      Sau khi kết thúc đề án, Sở TN&MT sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện công tác BVMT trong trường học và báo cáo cho UBND tỉnh. Sở GD&ĐT tạo sẽ chỉ đạo thực hiện công tác BVMT trong trường học theo các nội dung Đề án đã triển khai. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện công tác BVMT trong trường học cho UBND tỉnh. Chỉ đạo triển khai Chương trình phối hợp giữa Sở TN&MT và Sở Giáo dục và Đào tạo. Phòng GD&ĐT cấp huyện có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện công tác BVMT trong trường học, đốc thúc các trường thực hiện các nội dung Đề án đã triển khai. Các trường học sẽ duy trì việc thực hiện các hoạt động về BVMT mà Đề án đã triển khai.
                          Bài và Ảnh: Nguyễn Thanh Tiến (Trung tâm Quan trắc TN&MT)
 
   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019