Chuyên mục: Môi trường

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015

Ngày cập nhật:  1/2/2015 1:54:24 AM

      Luật Bảo vệ môi trường (BVMT)năm 2014 cùng với 12 luật khác: Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xây dựng; Luật Phá sản; Luật Đầu tư công; Luật Hải quan; Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các luật về thuế; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Hôn nhân và gia đình có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2015.
      Luật BVMT 2014 số 55/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2014; thay thế Luật BVMT 2005. Luật BVMT 2014 gồm 20 chương và 170 điều, tăng 5 chương và 34 điều so với Luật BVMT 2005; thể hiện tinh thần của Hiến pháp 2013, đó là quyền của người dân được sống trong môi trường trong lành.
      Luật BVMT 2014 kế thừa các nội dung của Luật BVMT 2005; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật BVMT 2005. Luật hóa chủ trương của Đảng, các chính sách mới về BVMT; mở rộng và cụ thể hóa một số nội dung về BVMT nhằm đáp ứng yêu cầu BVMT trong giai đoạn mới. Luật BVMT 2014 đã xử lý những trùng lặp và mâu thuẫn với các luật khác để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; tạo tiền đề pháp lý để xây dựng các nghị định về BVMT, sắp xếp lại trật tự các chương, điều, câu chữ đảm bảo tính logic và khoa học. Những nét đổi mới cơ bản Luật BVMT 2014:
      (1) Giải thích thuật ngữ (tại Điều 3): bổ sung 9 khái niệm mới so với luật BVMT 2005; một số khái nhiệm đã được chỉnh sửa, bổ sung, phù hợp với thực tế hiện nay.
      (2) Nguyên tắc BVMT: có 8 nguyên tắc về BVMT (Luật BVMT 2005 có 5 nguyên tắc), về cơ bản nguyên tác BVMT đã có những thay đổi phù hợp với tình hình thực thực tế; các nguyên tắc đã thể hiện được chủ trương của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu BVMT trong giai đoạn mới.
      

 


Luật BVMT năm 2014 (NXB Lao động – Xã hội)
Nguồn Ảnh: Internet
 

 

Kỳ họp thứ 7, Quốc Hội khóa XIII, Nước CHXHCN Việt Nam


  
   
      (3) Những hành vi bị nghiêm cấm (tại Điều 7): có 16 hành vi cấm; quy định và bổ sung các hành vi mới bị cấm như: hành vi vận chuyển chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không đúng quy trình kỹ thuật về BVMT; thải chất thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào không khí; đưa vào nguồn nước hóa chất độc hại, chất thải, vi sinh vật chưa được kiểm định và tác nhân độc hại khác đối với con người và sinh vật; phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vượt quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm của người có thẩm quyền để làm trái quy định về quản lý môi trường.
      (4) Quy hoạch BVMT: quy định tại 5 điều (từ Điều 8 đến Điều 12) gồm: nguyên tắc cấp độ, kỳ quy hoạch; nội dung quy hoạch; trách nhiệm lập quy hoạch; tham vấn, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; rà soát và điều chỉnh quy hoạch.
      (5) Đánh giá tác động môi trường (ĐTM): quy định chỉ có 3 nhóm đối tượng phải lập ĐTM, đối tượng được thu hẹp lại hơn so với Luật BVMT 2005 (có 7 nhóm đối tượng phải lập ĐTM).
      (6) Kế hoạch BVMT: quy định tại 6 điều (từ Điều 29 đến Điều 34); nội dung này thay cho cam kết BVMT theo Luật BVMT 2005.
      (7) Ứng phó với Biến đổi khí hậu (Chương 4): là nội dung đầu tiên luật hóa những quy định về ứng phó với BĐKH trong mối liên quan chặt chẽ với BVMT; bao gồm 10 Điều (từ Điều 39 đến Điều 48).
      (8) BVMT biển và hải đảo ( từ Điều 49 đến Điều 51 – Chương V): quy định chung về BVMT biển và hải đảo, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường biển và hải đảo.Luật BVMT 2014 có tính bao quát rộng hơn về vấn đề này và tầm quan trọng trong công tác BVMT biển hải đảo trong giai đoạn đoạn hiện nay.
      (9) BVMT đất: Luật BVMT 2014 có mục riêng về BVMT đất, bao gồm 3 Điều (từ Điều 59 đến Điều 61), trong đó có quy định chung về BVMT đất, quản lý môi trường đất và kiểm soát ô nhiễm môi trường đất.
      (10) BVMT tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp: (từ Điều 65 đến Điều 67), trong đó quy định rõ chức năng của cơ quan quản lý BVMT, tổ chức và hoạt động BVMT tại khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp.
      (11) Quy chuẩn kỹ thuật môi trường: Luật sửa đổi 2014 quy định bổ sung quy chuẩn kỹ thuật môi trường tại Chương XI (từ Điều 113 đến Điều 120), phù hợp với quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006. Đặc biệt, điểm mới là việc quy định về quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương do UBND cấp tỉnh ban hành.
 
                   Tuyên truyền Luật BVMT năm 2014 tại thị xã Quảng Trị

      Bên cạnh đó, Luật sửa đổi 2014 đã bổ sung các quy định về tăng trưởng xanh; cơ sở, sản phẩm thân thiện với môi trường nhằm hướng tới sự phát triển bền vững; bổ sung các quy định về BVMT đối với các cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm; kiểm soát chất độc Dioxin có nguồn gốc diệt cỏ do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam; kiểm soát việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng hóa chất nói chung và đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật, thú y; BVMT nông nghiệp, nông thôn. Giao Chính phủ quy định cụ thể đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; tái sử dụng chất thải; thời hiệu khởi kiện về môi trường…Bổ sung và làm rõ hơn trách nhiệm công bố thông tin về môi trường, về tình trạng môi trường, trách nhiệm báo cáo công tác quản lý môi trường của cơ quan nhà nước các cấp.
      Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang xây dựng, lấy ý kiến góp ý, sớm hoàn thiện và ban hành một số văn bản QPPPL dưới Luật như: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT; Nghị định quy định về quy hoạch BVMT, ĐMC, ĐTM và kế hoạch BVMT; Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch BVMT, ĐMC, ĐTM và kế hoạch  BVMT.
      Thực hiện Kế hoạch số 4017/KH-UBND ngày 10/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường; đến nay, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân sẽ cùng chung tay, nỗ lực để Luật BVMT 2014 sớm đi vào cuộc sống; tạo được hiệu quả thực tế, hữu ích cho xã hội.
                                                                                                                                                       Hoàng Việt Thịnh (CCBVMT, tổng hợp)

 
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng
   Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thiết bị kết nối dữ liệu quan trắc tự động môi trường nước thải tại Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
   Kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động của Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà vào Hệ thống Tiếp nhận và Xử lý dữ liệu quan trắc tự động của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị