Chuyên mục: Môi trường

Công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường cấp tỉnh, cấp huyện

Ngày cập nhật:  10/16/2015 2:28:36 AM

     UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 06/7/2015, Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện.
     Đối với các TTHC lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, đã ban hành mới 05 TTHC, sửa đổi, bổ sung 04 TTHC, bãi bỏ 03 TTHC, giữ nguyên 03 TTHC. Như vậy, hiện nay có 12 TTHC lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được công bố, cụ thể như sau:
     1. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (sửa đổi).
     2. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (sửa đổi).
     3. Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Dự án (sửa đổi).
     4. Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (ban hành mới).
     5. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trong hoạt động khai thác khoáng sản (ban hành mới).
     6. Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trong hoạt động khai thác khoáng sản (ban hành mới).
     7. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (ban hành mới).
     8. Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (ban hành mới).
    9. Cấp, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (sửa đổi).
    10. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (giữ nguyên).
    11. Cấp giấy chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm (giữ nguyên).
    12. Thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (giữ nguyên).
Đối với các TTHC lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện, đã ban hành mới 02 TTHC, bãi bỏ 01 TTHC. Như vậy, hiện nay có 02 TTHC lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện đã được công bố, cụ thể như sau:
    1. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (ban hành mới).
    2. Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (ban hành mới).
Với việc công bố các TTHC trong lĩnh vực Môi trường cấp tỉnh, cấp huyện đã góp phần thực thi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, đẩy nhanh công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Trị./.
Tải các Quyết định công bố thủ tục hành chính về môi trường tại đây :
     1. Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
    2. Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Cải tạo phục hồi môi trường và Quản lý chất thải nguy hại thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
    3. Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện.


                                                Bài: Đặng Thanh Luận (CCBVMT)
 

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019