Chuyên mục: Môi trường

Công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường cấp tỉnh, cấp huyện

Ngày cập nhật:  10/16/2015 2:28:36 AM

     UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 06/7/2015, Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện.
     Đối với các TTHC lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, đã ban hành mới 05 TTHC, sửa đổi, bổ sung 04 TTHC, bãi bỏ 03 TTHC, giữ nguyên 03 TTHC. Như vậy, hiện nay có 12 TTHC lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được công bố, cụ thể như sau:
     1. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (sửa đổi).
     2. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (sửa đổi).
     3. Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Dự án (sửa đổi).
     4. Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (ban hành mới).
     5. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trong hoạt động khai thác khoáng sản (ban hành mới).
     6. Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trong hoạt động khai thác khoáng sản (ban hành mới).
     7. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (ban hành mới).
     8. Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (ban hành mới).
    9. Cấp, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (sửa đổi).
    10. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (giữ nguyên).
    11. Cấp giấy chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm (giữ nguyên).
    12. Thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (giữ nguyên).
Đối với các TTHC lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện, đã ban hành mới 02 TTHC, bãi bỏ 01 TTHC. Như vậy, hiện nay có 02 TTHC lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện đã được công bố, cụ thể như sau:
    1. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (ban hành mới).
    2. Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (ban hành mới).
Với việc công bố các TTHC trong lĩnh vực Môi trường cấp tỉnh, cấp huyện đã góp phần thực thi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, đẩy nhanh công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Trị./.
Tải các Quyết định công bố thủ tục hành chính về môi trường tại đây :
     1. Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
    2. Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Cải tạo phục hồi môi trường và Quản lý chất thải nguy hại thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
    3. Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện.


                                                Bài: Đặng Thanh Luận (CCBVMT)
 

   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng
   Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thiết bị kết nối dữ liệu quan trắc tự động môi trường nước thải tại Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
   Kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động của Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà vào Hệ thống Tiếp nhận và Xử lý dữ liệu quan trắc tự động của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị