Chuyên mục: Môi trường

Các điểm ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng quá hạn, cấm sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  11/18/2014 2:10:07 AM

      Ngày 02/9/2012, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1206/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015. Phạm vi hoạt động của chương trình gồm có: 47 làng nghề điển hình đang bị ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng trên phạm vi cả nước; các dự án thu gom, xử lý nước thải từ các đô thị loại II trở lên, xả trực tiếp ra 03 lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, sông Cầu và hệ thống sông Đồng Nai; 100 khu vực ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu gây ra trên phạm vi cả nước, trong đó, địa bàn tỉnh Quảng Trị có 07 khu vực, gồm 2 điểm ở huyện Vĩnh Linh, 2 điểm ở huyện Cam Lộ, 1 điểm ở thành phố Đông Hà (đã được xử lý), 01 điểm ở huyện Gio Linh và 01 điểm ở huyện Đakrông.
      Tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai Đề án “Điều tra, đánh giá thuốc bảo vệ thực vật còn tồn đọng cấm sử dụng và khu vực đất nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 phê duyệt danh mục các điểm ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng quá hạn, cấm sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
      Danh mục bao gồm 52 điểm, trong đó huyện Hải Lăng có 9 điểm, huyện Triệu Phong có 14 điểm, huyện Gio Linh có 7 điểm, huyện Vĩnh Linh có 12 điểm, huyện Hướng Hóa có 01 điểm, thành phố Đông Hà có 03 điểm, huyện Cam Lộ có 06 điểm

 

                            Hiện trạng kho thuốc của HTX SXNN Quyết Tiến

 

 

 

 

                       Hiện trạng kho thuốc của HTX SXNN Trà Lộc
 

 

 


                 Hiện trạng kho thuốc HTX Phước Điền, xã Hải Thành
 

 

 

                      Hiện trạng kho thuốc HTX Xuân Viên, xã Hải Dương

 

 


 
        Tại Quyết định số 2424/QĐ-UBND, UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tỉnh (đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường) chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, Ngành liên quan xây dựng kế hoạch, phương án xử lý; tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng quá hạn, cấm sử dụng tại các điểm có trong Danh mục theo quy định của pháp luật; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường của các cơ sở cho UBND tỉnh trước ngày 30/12 hằng năm.

 

                                                         Ảnh: Sở Tài nguyên và Môi trường
                                                         Bài: Trần Tiên Long (Chi cục BVMT)

   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng