Chuyên mục: Môi trường

Ngày 15/7/2015, các quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT và đề án BVMT theo Luật BVMT năm 2014 có hiệu lực

Ngày cập nhật:  7/15/2015 10:51:04 AM

     Ngày 15/7/2015, các Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và kế hoạch BVMT (KBM); quy định về đề án BVMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực thi hành.
      Trên cơ sở Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch BVMT, ĐMC, ĐTM và KBM, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành: (1) Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 quy định về đề án BVMT chi tiết,  đề án bảo vệ môi trường đơn giản, và (2) Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 về ĐMC, ĐTM và KBM.
      Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT thay thế Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án BVMT chi tiết; lập và đăng ký đề án BVMT đơn giản và Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 05/5/2014 quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ.
      Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT thay thế Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP về ĐMC, ĐTM và CBM.


                         Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM
     

     Theo đó, nội dung mới so với trước đây là phần KBM. Một số điểm đáng lưu ý đó là: (1) Việc tham vấn cộng đồng (Chủ dự án gửi báo cáo ĐTM đến UBND cấp xã và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án; trực tiếp lấy ý kiến và lập biên bản tham vấn cộng đồng). (2) UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho BQL các khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc ủy quyền này chỉ áp dụng đối với dự án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND cấp tỉnh đầu tư vào các khu công nghiệp. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.13 kèm theo Thông tư này. (3) Kiểm tra, xác nhận các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (quy định trước đây bao gồm cả biện pháp BVMT). (4) Việc xác nhận KBM có thể do Sở Tài nguyên và Môi trường (đối tượng theo phụ lục 5.1 của Thông tư) hoặc UBND cấp huyện (theo khoản 1, điều 18 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, trừ đối tượng do Sở xác nhận)...


Tải nội dung các Thông tư tại đây!
Thông tư số:26/2015/TT-BTNMT, Thông tư số:27/2015/TT-BTNMT


                                 Bài và ảnh: Hoàng Việt Thịnh (CCBVMT)
 

   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng