Chuyên mục: Môi trường

Ngày 15/7/2015, các quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT và đề án BVMT theo Luật BVMT năm 2014 có hiệu lực

Ngày cập nhật:  7/15/2015 10:51:04 AM

     Ngày 15/7/2015, các Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và kế hoạch BVMT (KBM); quy định về đề án BVMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực thi hành.
      Trên cơ sở Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch BVMT, ĐMC, ĐTM và KBM, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành: (1) Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 quy định về đề án BVMT chi tiết,  đề án bảo vệ môi trường đơn giản, và (2) Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 về ĐMC, ĐTM và KBM.
      Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT thay thế Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án BVMT chi tiết; lập và đăng ký đề án BVMT đơn giản và Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 05/5/2014 quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ.
      Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT thay thế Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP về ĐMC, ĐTM và CBM.


                         Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM
     

     Theo đó, nội dung mới so với trước đây là phần KBM. Một số điểm đáng lưu ý đó là: (1) Việc tham vấn cộng đồng (Chủ dự án gửi báo cáo ĐTM đến UBND cấp xã và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án; trực tiếp lấy ý kiến và lập biên bản tham vấn cộng đồng). (2) UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho BQL các khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc ủy quyền này chỉ áp dụng đối với dự án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND cấp tỉnh đầu tư vào các khu công nghiệp. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.13 kèm theo Thông tư này. (3) Kiểm tra, xác nhận các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (quy định trước đây bao gồm cả biện pháp BVMT). (4) Việc xác nhận KBM có thể do Sở Tài nguyên và Môi trường (đối tượng theo phụ lục 5.1 của Thông tư) hoặc UBND cấp huyện (theo khoản 1, điều 18 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, trừ đối tượng do Sở xác nhận)...


Tải nội dung các Thông tư tại đây!
Thông tư số:26/2015/TT-BTNMT, Thông tư số:27/2015/TT-BTNMT


                                 Bài và ảnh: Hoàng Việt Thịnh (CCBVMT)
 

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019