Chuyên mục: Môi trường

Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”

Ngày cập nhật:  2/19/2014 3:08:37 AM

        Ngày 19/12/2013, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XV đã đề ra Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.
       Mục tiêu của Chương trình hành động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trước mắt, lâu dài về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý chặt chẽ tài nguyên và bảo vệ môi trường.
       Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU là cơ sở để các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, khóa XI một cách đồng bộ, hiệu quả, thống nhất, toàn diện trên địa bàn toàn tỉnh.
       Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, tác động qua lại, cùng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng; là cơ sở, tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị; là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.
                                                                   

                                                               Phong Lan (CCBVMT)

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019