Chuyên mục: Môi trường

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày cập nhật:  3/11/2014 3:12:08 AM

       Sau khi Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức lấy ý kiến của các ngành, địa phương.
      Ngày 04/3/2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 552/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
      Mục tiêu của Kế hoạch nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường cấp bách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo tinh thần của Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ và Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch nhằm ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục cơ bản những vấn đề ô nhiễm môi trường, giảm thiểu suy thoái tài nguyên thiên nhiên, từng bước cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên, năng lực quản lý môi trường; chủ động phòng chống, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. Giải quyết ô nhiễm môi trường, kiểm soát ô nhiễm ở các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu dân cư, đô thị và các khu khai thác chế biến khoáng sản; xử lý triệt để các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; bảo vệ và cải thiện môi trường nông nghiệp nông thôn; bảo vệ môi trường và cảnh quan sinh thái các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh; bảo vệ đa dạng sinh học. Đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững; nâng cao năng lực thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường năng lực giám sát và thông tin về chất lượng môi trường.


 

 

Bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản và nuôi tôm trên cát là hai trong số các vấn đề ưu tiên giải quyết của tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới

       Kế hoạch đã đề ra 08 nhóm nhiệm vụ ưu tiên cần thực hiện bao gồm: (1) Tăng cường công tác quản lý môi trường tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; (2) Chú trọng bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; (3) Chỉ đạo quyết liệt, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ trên địa bàn; (4) Tập trung khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường nông thôn; (5) Ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái của các hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học; (6) Bảo vệ và cải thiện môi trường tại các đô thị và lưu vực sông; (7) Kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu; (8) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Kế hoạch cũng đã đưa ra 34 nhiệm vụ giao cho các Sở, Ban ngành, địa phương chủ trì, phối hợp thực hiện Nghị quyết.
    Trên cơ sở các nhiệm vụ của Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý để xây dựng các kế hoạch, dự án chi tiết nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả.
                                                                              

                                                         Bài và ảnh: Thanh Luận (CCBVMT)

  
Tải Kế hoạch số 552/KH-UBND ngày 04/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị tại đây

   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng