Chuyên mục: Quản lý đất đai

Ngày 01/01/2015, ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  12/31/2014 9:19:59 AM

       Thực hiện Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện xây dựng bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 14 thông qua, từ ngày 01/01/2015, bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:

 


                  (Một góc quan cảnh thành phố Đông Hà)

      1. Đối với nhóm đất nông nghiệp: Tăng 10% các loại đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản so với Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2013 (gọi tắt là QĐ 37/2013) và tăng cục bộ tại một số vị trí để đảm bảo phù hợp với đơn giá tối thiểu của khung giá Chính phủ; giữ nguyên giá đất trồng rừng sản xuất theo QĐ 37/2013 (vì giá đất hiện tại tương đương với giá đất của các tỉnh lân cận và đã phù hợp với khung giá của Chính phủ); đối với đất làm muối điều chỉnh tăng để phù hợp với khung giá tối thiểu của Chính phủ.
Riêng trường hợp tại thành phố Đông Hà thì áp dụng đơn giá đặc thù bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp các xã đồng bằng.
    2. Đối với nhóm đất ở nông thôn:
    - Đất ở nông thôn các khu vực: Khu vực 1 giữ nguyên theo QĐ 37/2013; chỉ điều chỉnh tăng ở khu vực 2, 3 để phù hợp với khung giá tối thiểu của khung giá Chính phủ.
    - Đất ở khu vực các xã đồng bằng, trung du, miền núi tại các vị trí: Quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh, các trục giao thông chính, khu vực trung tâm xã: Giữ nguyên theo QĐ 37/2013 tại Khu vực 1; chỉ điều chỉnh tăng cục bộ để phù hợp với khung giá tối thiểu của khung giá Chính phủ.
    - Tại các vị trí Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hải Lăng: Giữ nguyên theo QĐ 37/2013, chỉ thực hiện điều chỉnh cục bộ tại khu vực 2 (vị trí 4) và khu vực 3 (vị trí 3, vị trí 4) cho phù hợp với khung giá đất của Chính phủ, đồng thời cân đối với bảng giá của Đất ở tại các xã đồng bằng, trung du, miền núi và tại các vị trí.
    - Tại vị trí Quốc lộ 1 qua huyện Triệu Phong: Do đến nay đã hoàn thành việc nâng cấp mở rộng và đưa vào sử dụng nên đề nghị điều chỉnh tăng vị trí 1 lên bằng đơn giá vị trí 1 của  Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND để phù hợp với đơn giá tại các vị trí Quốc lộ 1 khác trên địa bàn toàn tỉnh (mức điều chỉnh tăng này bằng 50% so với QĐ 37/2013).
3. Đối với đất ở đô thị:
    - Thành phố Đông Hà:
Điều chỉnh tăng theo tỷ lệ tăng trung bình của kết quả điều tra so với đơn giá tại QĐ 37/2013.
Đối với vị trí 1: Mức điều chỉnh tăng từ 5% - 25% theo từng loại đường:
Đối với các vị trí còn lại: Ngoài việc tăng theo vị trí 1, còn tăng thêm 5% để tiệm cận với đơn giá giữa các vị trí.
    Đối với vị trí Quốc lộ 1 đi qua địa bàn thành phố Đông Hà (đoạn từ phía bắc cầu Đông Hà đến Cầu Sòng) đề nghị giữ nguyên theo đơn giá tại QĐ số 37/2013.
     - Thị xã Quảng Trị:
Điều chỉnh tăng 20% so với QĐ 37/2013 cho tất cả các khu vực. Riêng vị trí 4, khu vực 4 điều chỉnh tăng 25% để phù hợp với đơn giá tối thiểu của khung giá Chính phủ.
    - Các thị trấn:
Điều chỉnh tăng 10% so với QĐ 37/2013 tại các vị trí 1, 2 và 15% - 20% các vị trí còn lại để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và phù hợp với đơn giá tối thiểu của khung giá Chính phủ.
    Riêng các loại đường phố được đặt tên thay cho đường Quốc lộ 1 đi qua các thị trấn (Hồ Xá, Gio Linh, Hải Lăng) không điều chỉnh tăng.
    4. Nhóm đất thương mại, dịch vụ:
    Bằng 80% đơn giá đất ở của các vị trí, khu vực tương ứng để phù hợp với đơn giá tối thiểu của khung giá Chính phủ.
    5. Nhóm đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ:
    Giữ nguyên theo đơn giá tại QĐ 37/2013 là bằng 70% đơn giá đất ở của các vị trí, khu vực tương ứng.
    6. Về phân loại đường phố:
    Việc phân loại đường phố tại Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Quảng trị là phù hợp. Tuy nhiên, trong năm qua, Nhà nước đầu tư nâng cấp thảm nhựa và bê tông hóa một số tuyến đường ở thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nên khả năng sinh lợi có tăng lên, bên cạnh đó có một số đường phố xuống cấp, một số đoạn xếp loại còn bất, không hợp lý và các tuyến đường mới được đặt tên cần phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.
    7. Đối với nội dung phân vị trí đất nông nghiệp, quy định khu vực trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã trước đây theo khoản 2, Điều 3, QĐ 37/2013 thuộc trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố, thị xã đã được cụ thể vào trong  Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị lần này.
     Khắc phục hạn chế của bảng giá đất 2014, đối với khu vực giáp ranh giữa các tỉnh lân cận như tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh đã lấy ý kiến và thồng nhất với các địa phương nhằm đảm bảo độ chênh lệch phù hợp với quy định (không quá 30%).
Cùng với việc từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai thì chính sách tài chính về đất đai, trong đó có bảng giá đất của địa phương sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị, KT-XH, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội.
      (Đính kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị).
                       
                              Bài:   Hoàng Công Tuấn    (PHÒNG QLĐĐ-ĐĐ&BĐ)