Chuyên mục: Quản lý đất đai

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai và ổn định sử dụng đất giai đoạn 2017 - 2020

Ngày cập nhật:  4/28/2017 2:00:11 AM

    Theo công bố của VCCI (phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam), chỉ số năng lực cạnh tranh PCI cấp tỉnh năm 2016 của tỉnh Quảng Trị đã tăng 0,3 điểm lên 57,62 điểm. Mặc dù vậy, kết quả xếp hạng năm 2016 của tỉnh vẫn ở thứ 43/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, Chỉ số tiếp cận đất đai được UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì theo dõi, đánh giá đã được cải thiện vượt bậc, tăng được 21 bậc từ hạng 33 năm 2015 (5.87 điểm) lên hạng 12 năm 2016 (6.25 điểm).
    Trong 10 chỉ số thành phần đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số “tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất” là rất quan trọng. Chỉ số này phản ánh 2 khía cạnh về đất đai mà doanh nghiệp quan tâm. Đó là việc tiếp cận đất đai có dễ dàng hay không và tính ổn định trong quá trình sử dụng đất. Do đó, việc cải thiện chỉ số này sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh PCI và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

              Đ/c Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh và đ/c Nguyễn Thanh Lợi
            Giám đốc Sở TN&MT cùng đại diện các Sở, ngành, địa phương liên quan
               khảo sát xây dựng Trạm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ
                                                    Bắc Hướng Hóa

                                                                                   Nguồn: Web Quảng Trị
    Để tiếp tục cải thiện chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 và định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 19 của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Trị và thực hiện tốt Bản cam kết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường với Chủ tịch UBND tỉnh ký ngày 03/4/2017 về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 phấn đấu vào Top 20 của cả nước, trong đó Chỉ số tiếp cận đất đai đến năm 2020 đạt 6,6 điểm. Ngày 25/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 986/KH-STNMT để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai và ổn định sử dụng đất giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:
   - Tập trung nâng cao 04 chỉ số thành phần xếp hạng thấp trong năm 2016: Diện tích đất trong tỉnh có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; Doanh nghiệp có nhu cầu được cấp GCNQSDĐ nhưng không có do thủ tục hành chính rườm rà/lo ngại cán bộ nhũng nhiễu; Doanh nghiệp đánh giá rủi ro bị thu hồi đất; Doanh nghiệp cho rằng sự thay đổi khung giá đất của tỉnh phù hợp với sự thay đổi giá thị trường
   - Thực hiện liên thông, kết nối điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Duy trì tốt hoạt động tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở, Văn phòng Đăng ký Đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp huyện. Khẩn trương thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
   - Tiếp tục thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% thời gian so với quy định trong giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai đối với các dự án thu hút đầu tư của tỉnh.
   - Tăng cường trao đổi, gặp gỡ, đối thoại với các nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong tiếp cận đất đai. Giải thích để nhà đầu tư hiểu về chính sách đất đai và yên tâm trong sử dụng đất, đồng thời đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Công khai thông tin về địa chỉ, điện thoại đường dây nóng, địa chỉ nhận kiến nghị của cá nhân và tổ chức về quy định hành chính.
   -   Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản phù hợp với thực tiễn, đặc thù của tỉnh theo hướng đơn giản, thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Tập trung xây dựng để sớm trình UBND tỉnh ban hành bộ thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
   - Tiếp tục thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác bồi thường đúng chính sách và đảm bảo quyền lợi cho người dân, tổ chức có đất bị thu hồi; Tham mưu UBND tỉnh Điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019); Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
   - Khẩn trương hoàn thành và công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020). Triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đo đạc lại bản đồ địa chính, nâng cao tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn toàn tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2017 tỷ lệ diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt trên 95%.
   - Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Thực hiện đúng quy định đạo đức công vụ đối với công chức; đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức, người lao động, cũng như chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành Tài nguyên và Môi trường./.
    Với những nhiệm vụ, giải pháp trên và bằng những chính sách quản lý trong chỉ đạo điều hành cũng như công tác cải cách hành chính phù hợp, chỉ số tiếp cận đất đai ngày càng được duy trì và cải thiện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh PCI để đến năm 2020 đứng vào Top 20 của cả nước.

                                                                         Bài: Bùi Quốc Tuấn