VĂN BẢN DỰ THẢO

Nội dung:
Về việc Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai!
XEM TOÀN VĂN
   Về việc lấy ý kiến đề cương dự án “Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
   Dự thảo lấy ý kiến Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Dự thảo lấy ý kiến góp ý Quy chế vận hành, khai thác và sử dụng CSDL tài nguyên và môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị!
   Lấy ý kiến góp ý- Về việc xây dựng Đề án kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu!
   Về việc Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai!
   Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
   Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
   Dự thảo Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao tai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Tài liệu kèm theo Công văn số 1781/STNMT-BHĐKTV ngày 10/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
   Công văn số 1343/STNMT-VP ngày 7/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
   Công văn số 186/CCBHĐKTTV-BHĐ của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn ngày 24/9/2018 V/v tổng hợp giải trình ý kiến báo cáo Lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị