VĂN BẢN DỰ THẢO

Nội dung:
Dự thảo lấy ý kiến Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
XEM TOÀN VĂN
   Về việc góp ý Dự thảo Đề cương và dự toán nhiệm vụ " Điều tra, khảo sát xác định khu vực biển để nhận chìm đổ thải, nạo vét trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
   Về việc lấy ý kiến sản phẩm các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiệu ứng phó với BĐKH và TTX giai đoạn 2016-2020
   Về việc tham dự hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện sản phẩm dự án"Nghiên cứu bổ sung dự án điều tra, đánh giá xâm thực bãi tắm Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị" (nội dung cụ thể kèm theo Giấy mời số 4164/GM-STNMT ngày 18/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị)
   Về việc tham dự hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện sản phẩm các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biển đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (Văn bản ký số 3809/GM-STNMT ngày 21/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị)
   Về việc lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu
   Về việc Lấy ý kiến Bộ đơn giá về tư liệu môi trường; lưu trữ tài liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
   Về việc lấy ý kiến Dự thảo Bảng giá các loại đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Về việc lấy ý kiến đề cương dự án “Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
   Dự thảo lấy ý kiến Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Dự thảo lấy ý kiến góp ý Quy chế vận hành, khai thác và sử dụng CSDL tài nguyên và môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị!