CÔNG KHAI VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Nội dung:
Quyết định số 29/QĐ-XPVPHC ngày 30/12/2015 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Xử phạt vi phạm hành chính
XEM TOÀN VĂN
   Về việc công bố công khai trên trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai
   Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Hoa
   Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Sơn
   Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC ngày 27/7/2018 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Thép Xuân Tín)
   Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản 4
   Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Minh Hưng
   Quyết định số 1191/QĐ-XPVPHC ngày 02/6/207 của UBND tỉnh Quảng Trị Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường
   Quyết định số 14/QĐ-XPVPHC ngày 24/8/2016 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Xử phạt vi phạm hành chính
   Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC ngày 24/8/2016 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Xử phạt vi phạm hành chính
   Kết luận Thanh tra số 1942/KL-STNMT ngày 11/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với khu đất xây dựng Trang trại nông nghiệp tại xã Húc, huyện Hướng Hóa của doanh nghiệp tư nhân kinh tế trang trại Thanh Bình