CÔNG KHAI VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

Nội dung:
Kết luấn số 2304/KL-STNMT ngày 17/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc chấp hành pháp luật đất đai kết hợp bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị
XEM TOÀN VĂN
   Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
   Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 (Quyết định số 4350/QĐ-STNMT ngày 31/12/2019)
   Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
   Kết luận số 1455/KL-STNMT ngày 11/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về đất đai đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch La Vang - Resort của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Miền Trung (địa chỉ khu phố 2, phường 1, thị xã Quảng Trị)
   Kết luận số 1122/KL-STNMT ngày 14/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng đất của 3 Dự án tại cụm công nghiệp tại xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ
   Kết luận thanh tra số 190/KL-STNMT ngày 22/1/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Doanh nghiệp tư nhân Hasinato
   Kết luận thanh tra số 188/KL-STNMT ngày 22/1/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH MTV Chăm Chăm Quảng Trị
   Kết luận thanh tra số 189/KL-STNMT ngày 22/1/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH MTV An Phú Minh
   Kết luận thanh tra số 187/KL-STNMT ngày 22/1/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng
   Kết luận thanh tra số 184/KL-STNMT ngày 22/1/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng