CÔNG TÁC CÁN BỘ

Nội dung:
Quyết định số 3041/QĐ-STNMT ngày 16/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
XEM TOÀN VĂN