CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

Nội dung:
Thông báo vê việc xác nhận hiện trạng sử dụng đất, cơ sở hạ tầng đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Chủ đầu tư dự án
XEM TOÀN VĂN