CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN-NƯỚC, MÔI TRƯỜNG, BĐ-KTTV

Nội dung:
Công khai Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
XEM TOÀN VĂN
   Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2021
   Công khai Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
   Thông tư quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
   Thông tư quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
   Thông tư quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động
   Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
   Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
   Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn