XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Ban hành quy trình gia hạn, CN, trả lại 1 phần DT, trả lại giấy phép thăm dò KS, giấy phép khai thác KS
Loại văn văn bản:
Quyết Định
Số / hiệu văn bản:
2865-QĐ-STNMT
Đơn vị ban hành:
Sở TN&MT
Ngày ký:
10/11/2017
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Nước, khoáng sản
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN