XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo về việc đơn vị được chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
1236/TB-STNMT
Đơn vị ban hành:
Sở TN&MT
Ngày ký:
5/5/2020
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Nước, khoáng sản
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN