XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
446/TB-VPĐKĐĐ
Đơn vị ban hành:
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh
Ngày ký:
6/2/2020
Người ký:
Võ Văn Nam
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Văn phòng
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN