XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Loại văn văn bản:
Quyết Định
Số / hiệu văn bản:
4550/QĐ-STNMT
Đơn vị ban hành:
SỞ TN&MT
Ngày ký:
12/31/2021
Người ký:
NGUYỄN TRƯỜNG KHOA
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Thanh tra
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN