Lịch công tác tuần từ ngày 01/6/2020 đến 05/6/2020

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 01/6/2020 đến 05/6/2020  

THỨ 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


01/6- 7g15’: Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng tháng 6/2020

- S: Dự Lễ công bố QĐ BT Đảng ủy Khối

- S: Làm việc với Đoàn TC QLĐĐ (PH1)

- S: Kiểm tra ATPCCC&CNCH tại VPĐK

- C: Họp giải quyết đề nghị của UBND TP Đông Hà về GPMB khu dân cư đường Đặng Dung (PH1)

- C: Đối thoại đơn tranh chấp đất đai của ông Nguyễn Đăng Kê tại Gio Linh

- C: Kiểm tra ATPCCC&CNCH tại TT PT Quỹ đất


- Các ĐV


- GĐ sở, VP


- Đ/c Hoàng, TP mời

- VPĐK, CAT


- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ

 

- Đ/c Hoàng, Đoàn XM

 

- TTQĐ, CAT3


02/6

- Kiểm tra Phòng chống cháy rừng tại Gio Linh

- S: Khảo sát thực địa Thuỷ điện La Tó

- S: Kiểm tra ATPCCC&CNCH tại TT Quan trắc

- C: Thẩm định ĐTM “Mỏ cát Mò Ó” tại xã Mò Ó, huyện Đakrông

- C: Kiểm tra ATPCCC&CNCH tại TT Kỹ thuật

- Tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra - TCQLĐĐ về công tác kiểm kê đất đai tại H.Hóa

- Kiểm tra chấp hành pháp luật TN&MT các tổ chức khai thác đất san lấp (hết tuần)

- GĐ Sở, BCĐ


- Đ/c Nam, HĐTĐ

- TTQT, CAT


- Đ/c Nam, HĐTĐ

- TTKT, CAT


- P.QLĐĐ

 


- GĐ sở, Đoàn Kiểm tra4

03/6

- S: Kiểm tra ATPCCC&CNCH tại cơ quan Sở

- S: Tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra - TCQLĐĐ về công tác kiểm kê đất đai tại Tr.Phong

- C: Thống nhất hướng dẫn VB 2762 của Bộ TNMT (PH2)


- C: Làm việc với Đoàn kiểm tra - TCQLĐĐ về công tác kiểm kê đất đai (PH1)

- Bàn giao rừng của Dự án BCC tại H.Hóa (2 ngày)


- VPS, CAT


- P.QLĐĐ

 


- Đ/c Hiếu, P.ĐĐBĐ, P.QLĐĐ, VPĐK

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ, P.ĐĐBĐ, VPĐK

- CCMT

5

04/6

- S: Tham gia hiến máu tình nguyện tại LĐLĐ tỉnh

- C: Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ Phát động tăng cường năng lực phân loại rác tại xã Triệu Nguyên

- C: Làm việc với Cục Hải quan về phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến khai thác, xuất khẩu khoáng sản (PH1)

- Theo DS


- Đ/c Nam, CCMT

 

- P.KS&N

6

05/6

- S: Họp điều chỉnh Bộ đơn giá áp dụng tại VPĐK đất đai (PH1)


- Quyết toán tại Sở Tại chính


- Tổ chức Lễ Phát động Ngày Môi trường thế giới và tập huấn phân loại rác tại xã Triệu Nguyên


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ, P.ĐĐBĐ, VPĐK

- GĐ sở, CVP, PTKT sở

- Đ/c Nam, CCMT
                                                                          QT-06/M.08 

GIÁM ĐỐC