Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Ngày cập nhật:  7/17/2015 10:48:04 AM

      Ngày 17/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức giới thiệu nội dung Lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 luật, 1 Pháp lệnh và 1 Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, trong đó đáng chú ý nhất là Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
      Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 25/6/2015 bao gồm 10 Chương, 81 điều. Phạm vi điều chỉnh của Luật quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của của cơ quan và cá nhân trong quản lý tổng hợp. Hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên biển và hải đảo thực hiện theo quy định của các luật có liên quan và bảo đảm phù hợp với các quy định tại Luật này.
      Theo phạm vi điều chỉnh, nội dung cơ bản của Luật tập trung quy định về các công cụ, cơ chế, chính sách điều phối, phối hợp liên ngành, liên vùng, nguyên tắc các nội dung phối hợp trong quản lý tổng hợp biển và hải đảo; quy định cụ thể về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất trên biển… Đặc biệt, trong đó có nhiều nguyên tắc, chế định quan trọng lần đầu tiên được ghi nhận, quy định trong pháp luật nước ta như: bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển; quy định về hành lang bảo vệ bờ biển, sử dụng tài nguyên; quản lý tổng hợp phải dựa trên tiếp cận hệ sinh thái, bảo đảm tài nguyên biển và hải đảo được khai thác, sử dụng phù hợp với chức năng của từng khu vực biển và trong giới hạn chịu tải của môi trường, hệ sinh thái…


                                              Đảo Cồn Cỏ
   
        Đồng thời, Luật cũng quy định rõ: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.       

 

                                     Bài và ảnh: Mai Yên – CCBHĐKTTV
   (Tổng hợp theo Trang thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường)