Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Hội thảo tham vấn về nhiệm vụ Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  7/25/2017 6:31:53 AM
 Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao Sở TN&MT chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị” theo Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, Sở TN&MT đã giao Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ cập nhật Kế hoạch. 

     Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2017, tại Hội trường Phân hiệu Đại học Huế, Sở TN&MT phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế tổ chức Hội thảo tham vấn các bên liên quan về nhiệm vụ “Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị”. Tham dự chỉ đạo và chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Trường Khoa - PGĐ Sở TN&MT, ông Hồ Đắc Thái Hoàng - Viện trưởng Viện TN&MT, đại diện các sở, ban ngành liên quan và phòng TN&MT các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

 

                                     Quang cảnh buổi Hội thảo tham vấn
     Trong những năm qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị đã tập trung xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện về chủ động ứng phó với BĐKH, trong đó nổi bật là ban hành CTHĐ số 83-CTHĐ/TU ngày 19/12/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành KHHĐ thực hiện Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2015.
     Qua quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2015, bên cạnh một số nhiệm vụ đã triển khai và đạt hiệu quả bước đầu thì vẫn còn một số khó khăn, tồn tại. Việc đánh giá lại kết quả thực hiện Bản Kế hoạch ứng phó với BĐKH đã có và cập nhật Bản Kế hoạch mới theo Hướng dẫn số 990/BTNMT-KTTVBĐKH của Bộ TNMT là cần thiết để phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, là cơ sở để tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH cho giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo.

 

                               Phát biểu của các đồng chí chủ trì Hội thảo
    Thông qua Hội thảo lần này, các đại biểu tham gia đã có những góp ý trao đổi, bổ sung, thảo luận đối với Bản Kế hoạch mới được cập nhật. Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Trường Khoa - PGĐ Sở đã yêu cầu Viện TN&MT có ý kiến giải trình cụ thể, tiếp thu và hoàn thiện sớm bản báo cáo tổng kết, Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV rà soát tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành Bản Kế hoạch cập nhật đảm bảo thời gian quy định.

 

                                                      Bài: Đức Phương, Ảnh: Mạnh Cường