Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Hội nghị triển khai Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Ngày cập nhật:  7/31/2017 6:18:52 AM

Ngày 28/7/2017, tại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu.

 

        Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc
    Hội nghị này nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (BĐKH).   
    Điều hành Hội nghị có Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Ông Trần Thục, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn của Ủy ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu; Ông Nguyễn Văn Tuệ, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu. Tham dự Hội nghị gồm có đại diện các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên, các cơ quan liên quan và đại diện các cơ quan thống tấn, báo chí.
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhấn mạnh: “Thỏa thuận Paris về BĐKH đã được các quốc gia thông qua tại COP 21 là văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên quy định trách nhiệm ứng phó với BĐKH của tất cả các Bên. Trọng tâm của Thỏa thuận Paris là đưa ra các quy định liên quan đến trách nhiệm xây dựng và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của mỗi Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). Cho đến nay, Thỏa thuận đã được 195 nước ký, 155 nước phê chuẩn trong tổng số 197 Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về BĐKH. Thỏa thuận Paris đã chính thức có hiệu lực từ ngày 4/11/2016”.
    Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do BĐKH, Việt Nam đã chủ động và tích cực xây dựng Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC) của mình và đệ trình INDC lên Ban thư ký Công ước khung của Liên Hợp quốc về BĐKH vào tháng 09/2015.
    Theo INDC của Việt Nam, đến năm 2030, bằng nguồn lực trong nước, Việt Nam cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường và có thể giảm tiếp đến 25% nếu nhận được hỗ trợ quốc tế; đồng thời, Việt Nam sẽ thực hiện nhiều hoạt động thích ứng giúp tăng khả năng chống chịu với BĐKH tạo điều kiện để có thể đóng góp nhiều hơn cho giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.
    Sau khi Chính phủ phê duyệt Thỏa thuận Paris, Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện các cam kết của mình do Thỏa thuận Paris quy định. Và để triển khai thực hiện các nghĩa vụ của mình, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH, trong đó bao gồm: 5 nhóm nhiệm vụ (1. Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 2. Thích ứng với BĐKH 3.Chuẩn bị nguồn lực 4. Thiết lập hệ thống công khai, minh bạch (MRV) 5. Xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách); 68 dự án và 3 mức độ ưu tiên thực hiện (Bắt buộc, ưu tiên, khuyến khích).
    Kế hoạch được thực hiện trong 2 giai đoạn: Giai đoạn 2016– 2020: Tiếp tục thực hiện các hoạt động ứng phó với BĐKH đã phê duyệt và chuẩn bị về thể chế, chính sách và nguồn lực để đến 2020 sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ do Thỏa thuận Paris quy định; giai đoạn 2021-2030: Tập trung thực hiện các nội dung tron NDC và các nhiệm vụ mới theo quy định của Thỏa thuận Paris.
    Mục đích của việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH là nhằm xác định và triển khai các hoạt động, các giải pháp phù hợp đến 2020 và 2030 để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quy định được giao trong Quyết định số 2053/QĐ-TTg.
    Tại Văn bản số 199/TTg-QHQT ngày 08/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn tại ba miền Bắc, Trung, Nam nhằm triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH tại cấp tỉnh bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
    + Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan;
    + Đơn vị giám sát và đánh giá: Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá việc triển khai trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện để UBND tỉnh báo cáo Ủy ban quốc gia về BĐKH và Bộ Tài nguyên và Môi trường;
    + Phương thức tổ chức: Xác định quá trình xây dựng, đảm bảo tiến độ đề ra của Quốc gia; đa ngành, đa lĩnh vực; huy động sự tham gia của nhiều đối tượng tham gia (cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng);
    + Nội dung: Đảm bảo các nội dung kế hoạch của Quốc gia và phù hợp điều kiện hoàn cảnh của tỉnh; kế thừa các hoạt động ứng phó với BĐKH đã và đang được triển khai, tận dụng các cơ hội từ chính sách cấp quốc gia; xác định các mục tiêu và hành động; thống nhất tổ chức thực hiện kế hoạch giữa các Sở, Ban, Ngành liên quan.
    + Cơ chế về kinh phí: Nguồn lực trọng tâm từ ngân sách địa phương, nguồn lực từ trung ương và quốc tế là hỗ trợ.

                                                Toàn thể Hội nghị
    Tại Hội nghị, các nhà quản lý, các nhà khoa học trên toàn quốc trong lĩnh vực BĐKH đã đưa ra những tham luận, kinh nghiệm trong việc ứng phó với BĐKH như: công tác quản lý nhà nước về BĐKH; tác động của BĐKH và các nỗ lực ứng phó BĐKH tại Quảng Nam; kịch bản BĐKH và tác động của BĐKH đến khu vực Miền Trung – Tây Nguyên; hướng dẫn xây dựng kế hoạch cấp tỉnh thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nhằm thực hiện thỏa thuận Paris…
                                                                     Bài và ảnh: Vũ Mạnh Cường