Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  8/14/2018 1:42:43 AM

         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và để kịp thời có tài liệu bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch chi tiết các khu chức năng của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Cục Đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam xây dựng, phê duyệt tổ chức thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tại Công văn số 5631/BTNMT-KH ngày 30 tháng 12 năm 2015.

Cục trưởng, Cục Đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
        Với nhiệm vụ được giao, Cục  Đo đạc, bản đồ đã phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tại Quyết định số 278/QĐ-ĐĐBĐVN ngày 18 tháng 7 năm 2017 và giao cho Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thực hiện trong năm 2017 và nửa đầu năm 2018 với nội dung chính cụ thể như sau:
       Mục tiêu: Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị nhằm đảm bảo yêu cầu quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững các khu chức năng của Khu kinh tế theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2015 về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
       Nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá các nguồn dữ liệu bay quét LiDAR, ảnh số, mạng lưới trắc địa và sản phẩm đo đạc bản đồ hiện có để xác định giải pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp cho công tác thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị một cách có hiệu quả; Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 từ các nguồn dữ liệu: dữ liệu địa lý gốc tỷ lệ 1:2.000 khu đo Đông Hà, Quảng Trị; dữ liệu bình đồ trực ảnh và mô hình số độ cao thuộc dự án "Xây dựng mô hình số độ cao độ chính xác cao khu vực các tỉnh ven biển phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng" (các phân khu K6A, K6B); Tích hợp cơ sở dữ liệu nền địa lý và trình bày dữ liệu nền địa lý 1:2.000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; Tiếp biên với cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 tỉnh Quảng Trị;
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Quảng Trị (được sự ủy quyền của UBND tỉnh) nhận tài liệu
       Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị được xây dựng sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, nguồn lực, trí tuệ của tỉnh và góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tạo sự phát triển cân đối, hài hòa giữa các địa phương trong vùng duyên hải Trung bộ và đảm bảo quốc phòng an ninh.
       Nhằm sớm có dữ liệu bàn giao cho tỉnh Quảng Trị phục vụ việc lập Quy hoạch phân khu xây dựng vùng lõi Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị để làm cơ sở pháp lý phục vụ thu hút đầu tư và quản lý quy hoạch, xây dựng trong Khu kinh tế hiện nay, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã đề nghị Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường tập trung nhân lực triển khai thực hiện hoàn thành sớm nhất có thể. Ngày 09 tháng 8 năm 2018, tại Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tiến hành bàn giao sản phẩm bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1/2.000 với 264 mảnh của 17 xã thuộc khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị bao gồm cả dữ liệu giấy và dữ liệu số cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị (được UBND tỉnh ủy quyền) và đề nghị Sở sau khi tiếp nhận sản phẩm có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức quản lý, sử dụng sản phẩm bản đồ địa hình trên theo Quy định hiện hành của Nhà nước./.
                                                                                                           
Tin và ảnh: Phạm Quang Đạt (TP.ĐĐBĐ)
   Hội nghị triển khai công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hải An - huyện Hải Lăng
   Hội nghị triển khai công tác đo đạc bổ sung bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ
   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019