Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn Tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2019

Ngày cập nhật:  7/9/2019 9:43:28 AM

          Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019). Đồng thời thực hiện kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Vì vậy việc thực hiện có hiệu quả chủ đề: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là rất quan trọng, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng.
      Thực hiện Văn bản số 05-CV/ĐUSTNMT ngày 10/01/2019 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ học tập Chuyên đề năm 2019; Văn bản số 32-HD/BTG ĐUK ngày 15/02/2019 của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về hướng dẫn tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2019, ngày 01/7/2019, Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn tổ chức sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại buổi diễn đàn đồng chí Nguyễn Vĩnh An, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục chủ trì, tổ chức triển khai học tập, quán triệt chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức thảo luận chuyên đề về nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ theo NQ TW4 khóa XII. Các đảng viên đã mạnh dạn, thẳng thắn nói lên thực trạng của Chi bộ mình cũng như đưa ra các giải pháp trong thời gian tới. Một số ý kiến đã nói lên những biểu hiện suy thoái của đồng chí, đồng nghiệp cũng như tự nhận những khuyết điểm của mình khi tự mình soi vào 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”... trên tinh thần xây dựng và phát triển.
        Thông qua việc nghiên cứu, học tập chuyên đề nhằm giúp các đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức và phong cách gần dân, trọng dân, tin dân của Hồ Chí Minh.

         Kết thúc Diễn đàn, Chi bộ kêu gọi cán bộ đảng viên tiếp tục tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
                                                                                                             Bài và ảnh: Phan Lương (CCBĐ)