Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Triển khai thực hiện: Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  8/15/2019 8:59:05 AM

         Một trong những chế định quan trọng, lần đầu tiên được quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam là quy định về hành lang bảo vệ bờ biển (HLBVBB). Đây là nội dung được quy định tại Điều 23, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. HLBVBB là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. Tại Điều 79 cũng quy định rõ: Trong thời hạn 18 tháng kể từ thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/7/2016), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển có trách nhiệm thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thuộc phạm vi quản lý.
        Ngày 25/10/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 2882/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương, dự toán và giao Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, việc thiết lập, công bố HLBVBB được thực hiện thông qua 3 bước chính đó là: Bước 1: Lập Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB; Bước 2: Xác định chiều rộng, ranh giới HLBVBB; Bước 3: Công bố, cắm mốc giới HLBVBB. Trên cơ sở Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB tỉnh Quảng Trị đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 16/4/2019, Chi cục đã tiếp tục phối hợp với Viện Nghiên cứu biển và hải đảo – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện Xác định chiều rộng, ranh giới HLBVBB. Trong quá trình thực hiện, Chi cục thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng cũng như thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Kiểm tra quá trình đo mặt cắt trên cạn
Kiểm tra quá trình đo mặt cắt dưới nước
Kiểm tra quá trình lấy mẫu bùn cát
 

       Theo tiến độ của nhiệm vụ, khoảng tháng 4/2020 chiều rộng, ranh giới HLBVBB tỉnh Quảng Trị sẽ được phê duyệt. Sau đó 20 ngày sẽ tổ chức công bố hành lang bảo vệ bờ biển trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bản đồ thể hiện ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn có biển nơi có hành lang bảo vệ bờ biển và tại khu vực hành lang bảo vệ bờ biển được thiết lập. Trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển được phê duyệt, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn sẽ tiến hành thực hiện việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển.
                                                                                           
                          Bài và ảnh: Tây Đức (CCBĐ)