Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Tham gia hưởng ứng Tết trồng cây năm 2021 và Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh

Ngày cập nhật:  2/20/2021 10:15:28 AM

       Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; Công văn số 201/UBND-TN  ngày  18/01/2021 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và ban hành kế hoạch số 444/KH-STNMT ngày 09/2/2021 về việc tổ chức “Tết trồng cây” và hưởng ứng “Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.


Đồng chí Nguyễn Trường Khoa - Giám đốc Sở TN&MT tham gia trồng cây tại Khu vực Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bờ bắc sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị vào sáng 17/2/2021

Kế hoạch đã đưa ra các nội dung cụ thể về tổ chức “Tết trồng cây Xuân Tân Sửu” năm 2021, trong đó yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Đơn vị đối với công tác trồng cây xanh; qua đó thấy rõ vai trò của việc trồng cây đối với sự phát triển kinh tế -xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu; tham gia tích cực trồng cây xanh, phát huy truyền thống Tết trồng cây do Bác Hồ khởi xướng, đây là hành động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các Đơn vị xây dựng kế hoạch, chuẩn bị hiện trường trồng cây năm 2021; bố trí trồng cây ở nơi đất trống của cơ quan,chuẩn bị đầy đủ cây giống đảm bảo chất lượng, vật tư, nhân lực, kinh phí để tổ chức thực hiện tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 theo kế hoạch, phấn đấu đạt tỷ lệ đất cây xanh trong khuôn viên cơ quan từ 5-7 m2/người.

Về triển khai Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của ngành tài nguyên và môi trường: Giao Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu Sở xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở tổ chức thực hiện. Chương trình sẽ tập trung ở địa bàn đô thị, khu/cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung, khu văn hóa lịch sử, khu tưởng niệm, hỗ trợ các địa phương đạt tiêu chí cảnh quan môi trường xây dựng nông thôn mới... Ưu tiên lựa chọn loài cây trồng gỗ lớn, lâu năm, đa mục tiêu gắn với nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu bền vững của tỉnh. Giao Chi cục BVMT phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở, Công đoàn Cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh phù hợp, tối thiểu mỗi năm có 01 công trình cây xanh nhằm thực hiện Chương trình của Thủ tướng Chính phủ phát động.


Ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở tham gia Tết trồng cây năm 2021 tại thành phố Đông Hà
                                                               Bài và ảnh: Thanh Luận (CCBVMT)

 

 

   Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
   Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2021 với chuyên đề thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” – bằng hình thức trực tuyến
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tưởng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
   Kỷ niệm 18 năm ngày Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị (16/9/2003 - 16/9/2021)
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động nhân Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh - liệt sĩ
   Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19
   Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2021
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid – 19”
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng"
   Đảng ủy Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng