Chuyên mục: Quản lý đất đai

Kiểm tra tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng trạm biến áp 220KV Lao Bảo và đường dây 220KV Đông Hà - Lao Bảo

Ngày cập nhật:  4/1/2021 2:16:53 AM

             Thực hiện Thông báo số 24/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại Hội nghị thúc đẩy phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đặc biệt.

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 596/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Trạm biến áp 220 KV Lao Bảo và đường dây 220 KV Đông Hà - Lao Bảo, do đ/c Nguyễn Thế Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng.

           Ngày 22 và ngày 24/3/2021, Tổ công tác đặc biệt đã trực tiếp làm việc với UBND huyện Triệu Phong, UBND huyện Hướng Hóa, đồng thời đi kiểm tra những vướng mắc tại hiện trường nhằm xem xét từng trường hợp cụ thể để chỉ đạo UBND huyện, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý một số trường hợp cụ thể.


Tổ công tác đặc biệt kiểm tra Trạm Biến áp 220 KV Lao Bảo

Đơn vị thi công đang triển khai xây dựng đường dây 220 KV Đông Hà - Lao Bảo

         Ngày 25/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 855/STNMT-QLĐĐ báo cáo UBND tỉnh về  tiến độ của dự án và đề xuất xử lý một số trường cụ thể. Đến nay đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công Trạm biến áp 220 KV Lao Bảo, 106/118 móng cột, hiện đơn vị thi công đang gấp rút triển khai. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số vướng mắc, Tổ Công tác, Lãnh đạo UBND huyện và các đơn vị, tổ chức có liên quan đang tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công.                                                                                                                     
                                                                                                              Bài và ảnh: Lê Văn Điều (P.QLĐĐ)