Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

UBND tỉnh phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày cập nhật:  2/26/2014 7:46:43 AM

       Ngày 24/01/2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định số 177/QĐ-UBND về phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

       Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ là định hướng cơ bản cho các chương trình hành động trong thời gian trước mắt đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 thông qua cơ chế điều phối, hợp tác liên ngành để giải quyết những vấn đề phức tạp trong quản lý tài nguyên, môi trường vùng bờ.

       Mục tiêu chung của Chiến lược đó là phát triển kinh tế vùng bờ bền vững, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, tài nguyên, các nguồn lợi, hạn chế và giảm thiểu tác hại của thiên tai, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng cư dân địa phương.

 

 

Vùng biển Quảng Trị

       Chiến lược bao gồm 4 nội dung chính, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: Đó là tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng về môi trường, tài nguyên biển và ven bờ, nhằm tăng cường vai trò và trách nhiệm của tất cả các bên liên quan đến vùng bờ. Thúc đẩy các hoạt động nhằm phát triển kinh tế, xã hội vùng ven bờ bền vững, tăng cường sự hợp tác với các địa phương khác.

       Đồng thời, Chiến lược cũng hướng tới nhiệm vụ duy trì, bảo vệ, bảo tồn và phục hồi các giá trị xã hội, tự nhiên, sinh thái, lịch sử  và văn hoá vùng ven bờ. Xây dựng và triển khai các giải pháp tổng thể đánh giá, xây dựng cơ chế quản lý, bảo vệ các khu bảo tồn, kết hợp với phát triển du lịch. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát, quản lý các nguồn gây ô nhiễm, bảo vệ, cải thiện và duy trì chất lượng nước ngầm, nước sông, nước biển ven bờ nhằm phòng ngừa và giảm thiểu các tác hại của thiên tai, sự cố môi trường.

       Các giải pháp tổng thể nhằm thực hiện Chiến lược bao gồm: Tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, đảm bảo cơ sở pháp lý cho triển khai áp dụng quản lý tổng hợp đới bờ của tỉnh; xây dựng cơ chế điều phối liên ngành, đa bên, hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý về tài nguyên, môi trường biển và đới bờ từ cấp tỉnh đến cấp xã để triển khai hiệu quả công tác quản lý tổng hợp đới bờ; Củng cố công tác quy hoạch sử dụng tài nguyên và môi trường; Xác định cơ hội đầu tư và xây dựng cơ chế tạo nguồn tài chính bền vững.

 

 

Ngư dân khai thác nguồn lợi thủy sản

      Phát triển hài hòa kinh tế - xã hội – môi trường, giảm thiểu các mâu thuẫn và thúc đẩy phát triển cân đối giữa các ngành kinh tế, đồng thời gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng bờ là nhiệm vụ chung của các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh nhằm phát triển bền vững đất nước nói chung và Quảng Trị nói riêng.

       Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến sẽ tổ chức công bố Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ trong thời gian tới./.

                            

                                                                   Bài: Mai Yên – CCB,HĐ&KTTV

                                                                   Ảnh: từ Internet