Chuyên mục: Môi trường

Tăng cường hoạt động quan trắc môi trường tự động, liên tục phục vụ công tác quản lý môi trường

Ngày cập nhật:  8/25/2021 7:27:24 AM

       Trong những năm qua, nền kinh tế tỉnh Quảng Trị đã có những bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng đã và đang xuất hiện nhiều vấn đề môi trường bức xúc, nhiều “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường. Với quan điểm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường, tỉnh Quảng Trị đã đầu tư mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường, trong đó thực hiện đầy đủ các thành phần môi trường bao gồm không khí, nước và đất. Cùng với đó, ưu tiên ứng dụng công nghệ quan trắc môi trường tự động, liên tục để giám sát chặt chẽ hoạt động phát thải nhằm cảnh báo sớm ô nhiễm, hạn chế các thiệt hại về môi trường.

      Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có 6 cơ sở thuộc lĩnh vực môi trường là: Công ty TNHH Dệt may VTJ Toms; Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hoá; Nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái; Nhà máy xử lý nước thải thành phố Đông Hà; Nhà máy xử lý nước thải thị xã Quảng Trị; Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn - Chi nhánh Quảng Trị và 3 cơ sở thuộc lĩnh vực tài nguyên nước là: Nhà máy Thuỷ điện Quảng Trị; Nhà máy Thuỷ điện Đakrông 1; Nhà máy Thuỷ điện Đakrông 4 đã đầu tư, lắp đặt trạm quan trắc tự động và truyền dữ liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi. Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh theo lộ trình đã đề ra.

Ảnh 1: Hình ảnh theo dõi tại phòng điều hành kết nối dữ liệu quan trắc môi trường tự động Trung tâm QT

Ảnh 2: Hình ảnh trạm QT tự động Trạm xử lý nước thải thành phố Đông Hà (nước thải)

Ảnh 3: Hình ảnh trạm QT tự động Công ty TNHH Dệt may VTJ Toms (nước thải)

Ảnh 4: Hình ảnh trạm QT tự động Nhà máy Thuỷ điện Đakrông 1(tài nguyên nước)


Hiện nay, song song hình thức quan trắc thu mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm thì việc việc xây dựng các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục là một công cụ hữu hiệu để nâng cao chất lượng của số liệu quan trắc, tạo ra sự đồng bộ, liên tục về dữ liệu môi trường. Các trạm quan trắc tự động, liên tục có thể cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường. Hoạt động của Trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục góp phần xác định các thay đổi hoặc diễn biến chất lượng môi trường (qua các thông số) liên tục theo thời gian và không gian. Giúp xác định nhanh, phát hiện sớm các vấn đề về chất lượng môi trường (có bị ô nhiễm không? ô nhiễm gì?  ô nhiễm như thế nào?). Các thông số đo được từ các Trạm quan trắc tự động, liên tục đã giúp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm soát thường xuyên, liên tục 24/24h hoạt động phát thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn từ đó kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý, ngăn chặn hoạt động phát thải vượt giới hạn cho phép theo quy chuẩn ra môi trường. Số liệu quan trắc sẽ được tự động cập nhật và liên tục truyền về phòng điều hành kết nối dữ liệu quan trắc môi trường tự động đặt tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị. Từ đó, cung cấp số liệu liên tục, tức thời, thời gian thực phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường. Giúp cơ quan quản lý giám sát, kiểm soát quá trình sản xuất và vấn đề môi trường của các cơ sở sản xuất, đồng thời xác định trách nhiệm của các bên liên quan đối với các vấn đề môi trường phát sinh.

Như vậy, thông qua hoạt động của hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục đã nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc chủ động đầu tư lắp đặt quan trắc môi trường tự động, liên tục; cải tiến công nghệ, thay đổi quy trình sản xuất đầu tư, bảo dưỡng hệ thống xử lý môi trường để đảm bảo đạt yêu cầu trước khi thải ra môi trường, đặc biệt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực, cơ bản đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý môi trường trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay./. 
                                                                                                          Bài và ảnh: Hữu Tâm (TTQT)