Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật:  11/13/2021 10:34:30 AM

       Sau 5 năm quán triệt và triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, viên chức và người lao động (CB, VC-LĐ) tại Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Chi bộ Trung tâm) đã đạt được những kết quả nổi bật, qua đó thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ chi bộ và năng động, sáng tạo, quyết tâm của cán bộ, đảng viên, VC-LĐ trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những việc làm cụ thể gắn với các nhiệm vụ chuyên môn được giao.


 

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW: Hàng năm, trên cơ sở chỉ đạo của Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường, sự hướng dẫn của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ Trung tâm đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai, đồng thời cụ thể hóa bằng các chương trình phù hợp với đơn vị và tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến tận cán bộ, đảng viên, VC-LĐ về nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ, đơn vị và các tổ chức chính trị xã hội gắn với việc thực hiện các chuyên đề hàng năm, cụ thể như:

Năm 2016: Chuyên đề về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”.

Năm 2017: Chuyên đề về “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Năm 2018: Chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Năm 2019: Chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

Năm 2020: Chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 05-CT/TW: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị được Chi bộ Trung tâm quan tâm thực hiện; qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức phấn đấu, rèn luyện của CB, VC-LĐ; nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên đã chú ý đến trách nhiệm nêu gương, đặc biệt là sự gương mẫu nêu gương của người đứng đầu cơ quan. Việc đăng ký khắc phục sửa chữa khuyết điểm, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, bảo đảm phương châm, phương pháp, mục đích, yêu cầu đề ra, nhất là những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được quan tâm tu dưỡng.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm đạt được những kết quả tích cực: Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chi bộ Trung tâm đã phát động mạnh mẽ việc đăng ký làm theo trong CB, VC-LĐ với những việc làm cụ thể và đã đem lại kết quả tích cực, nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng của các cấp do có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

        Phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ quan tâm và phổ biến rộng rãi đến từng cán bộ, đảng viên trên cơ sở sự chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn của Đảng uỷ Sở TN&MT, Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, song song với việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chuyên đề của Chỉ thị 05-CT/TW hàng năm, năm 2019 Chi bộ cũng tham gia tốt cuộc thi tìm hiểu về “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức, kết quả đơn vị có 01 cá nhân đạt giải khuyến khích trong toàn Đảng bộ Sở TN&MT.

Trong phong trào thi đua lao động giỏi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: hàng năm tập thể đơn vị và nhiều CB, VC-LĐ đã đăng ý và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao, trong 5 năm qua đã được UBND tỉnh, Sở TN&MT công nhận tập thể lao động tiên tiến và lao động tiên tiến xuất sắc; về cá nhân đã có 3 cán bộ được Bộ TN&MT tặng bằng khen, 8 cán bộ được UBND tỉnh tằng bằng khen, 01 cán bộ được UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, nhiều cán bộ được Giám đốc Sở TN&MT tằng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở…

Phong trào thi đua của Khối Thi đua các Trung tâm, Ban Quản lý thuộc Sở, đơn vị luôn hưởng ứng và thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành và của Khối đề ra trong 5 năm qua; năm 2019 Trung tâm đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2019 của Khối Thi đua các Trung tâm, Ban Quản lý thuộc Sở; năm 2020 đã tham gia tốt cuộc thi viết: “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Khối Thi đua các Trung tâm, Ban Quản lý thuộc Sở tổ chức và đã có 01 cá nhân đạt giải nhất trong toàn Khối Thi đua.

Về hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động được Chi bộ Trung tâm quan tâm và giao cho tổ chức Công đoàn thực hiện gắn việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW kết hợp thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Trong đó, đặc biệt là thực hiện việc thăm hỏi, động viên một cách thường xuyên người lao động khi ốm đau, xây dựng nhà cửa, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, dịch bệnh Covid-19… trong 5 năm với hơn 200 lượt thăm hỏi, động viên. Về gương người tốt, việc tốt trong hoạt động công đoàn, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; thi đua lao động sáng tạo và sáng kiến kinh nghiệm... được tổ chức phát động thường xuyên và mang lại hiệu quả thiết thực, đã được các cấp khen thưởng biểu dương: Năm 2017 đã được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho tập thể và 01 cá nhân; năm 2018 đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và 01 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong phong trao thi đua lao động giỏi; năm 2020 đã được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho 01 cá nhân trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Công tác chăm lo đời sống tinh thần cũng được Chi bộ chú trọng, Đoàn Thanh niên của đơn vị được giao tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, trong 5 năm qua các hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên tổ chức đã tạo được dấu ấn trong đời sống tinh thần của cán bộ, VC-LĐ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nổi bật là các hoạt động VHVN-TDTT, đoàn viên tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, tình nguyện giúp đỡ và ủng hộ người dân vùng lũ năm 2020…, kết quả trên đã được Đoàn Khối CQ&DN tỉnh, Đoàn cơ sở Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương trong nhiều năm liên tục.

Đạt được những kết quả trên là do sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ đảng, các tổ chức và tinh thần, thái độ học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, VC-LĐ rất nghiêm túc, nhận thức có nâng lên và chuyển biến thành hành động cụ thể trong sinh hoạt và công tác. Vai trò nêu gương của người đứng đầu và một số cán bộ chủ chốt được thể hiện rõ hơn; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, giúp cán bộ, đảng viên, VC-LĐ khắc phục dần những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, xác định việc quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW là nhiệm vụ trọng tâm và đưa các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ nhằm tạo chuyển biến tích cực hơn nữa nhận thức tư tưởng và trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, VC-LĐ trong đơn vị, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện những nội dung đột phá cho từng năm và từng giai đoạn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực mạnh mẽ thúc đẩy  phát triển các giá trị văn hóa, trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống và với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19./.

 

                      Bài và ảnh: Quốc Tuyển (TTQT)

 

 

   Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
   Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2021 với chuyên đề thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” – bằng hình thức trực tuyến
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tưởng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
   Kỷ niệm 18 năm ngày Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị (16/9/2003 - 16/9/2021)
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động nhân Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh - liệt sĩ
   Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19
   Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2021
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid – 19”
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng"
   Đảng ủy Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng