Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc

Ngày cập nhật:  4/10/2012 6:52:14 AM

nullTrong năm qua, tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, biến động chính trị xã hội to lớn ở Trung Đông và Bắc phi, nợ công ở nhiều nước châu Âu, phong trào “Chiếm phốWall” ở Mỹ và lan rộng ra nhiều nước, tình hình nóng bỏng ở Iran, Syria, thảm họa kép động đất, sóng thần và rò rỉ hạt nhân tại Nhật Bản… đã tác động nhiều chiều đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân ta. Trước tình hình đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã cùng với các ban, Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; các lực lượng chuyên trách; các cơ quan báo chí xuất bản; các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; các đoàn thể chính trị xã hội... đã nỗ lực, sáng tạo, kiện toàn bộ máy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền; tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc đã góp phần quan trọng làm cho cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài và các tầng lớp nhân dân trong nước hiểu rõ hơn về tình hình đất nước, tình hình thế giới, về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển của Việt Nam.

Đối với một số vấn đề, vụ việc phức tạp nhạy cảm liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, vấn đề tôn giáo, dân chủ nhân quyền… kể cả các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại quan trọng của đất nước, công tác thông tin, tuyên truyền của ta đã chủ động cung cấp, định hướng thông tin, giúp cộng đồng quốc tế, đồng bào ta đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, kể cả nhân dân trong nước, hiểu rõ và đầy đủ bản chất sự việc; khẳng định đường lối, quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta; đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, phản động, thù địch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trong thời gian qua cũng tồn tại những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục. Đó là, nội dung thông tin chưa phong phú, sức thuyết phục chưa cao, chưa kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin; cơ chế chỉ đạo, điều hành, phối hợp của các lực lượng tham gia tuyên truyền nhiều khi còn lúng túng; thông tin đối ngoại và thông tin đối nội nhiều khi chưa có sự gắn kết chặt chẽ và thiếu tính hiệu quả; việc ứng dụng công nghệ mới vào phục vụ công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc còn chậm; các sản phẩm thông tin bằng tiếng nước ngoài chưa được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng, dẫn đến hạn chế trong việc giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người và công cuộc đổi mới của Việt Nam...

Năm 2012, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Trước hết cần quán triệt nội dung kết luận số 16-KL/TW ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”; phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thông tin đối ngoại của Chính phủ theo tinh thần của Chiến lược; tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thông tin đối ngoại, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai công tác từ trung ương đến địa phương, trong nước và nước ngoài.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc; đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động tuyên truyền; xây dựng đường biên giới trên biển, trên đất liền hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng; tôn trọng luật pháp, công ước quốc tế và các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, kiểm tra, khảo sát, đánh giá chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc; khẩn trương rà soát các kế hoạch, chương trình, đề án liên quan đến ba mặt công tác nói trên; tăng cường đầu tư một cách hợp lý có trọng điểm cho các chương trình, đề án quan trọng trong năm 2012, đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2012 và các năm tới.

Coi trọng công tác sưu tầm, nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, củng cố cơ sở pháp lý về chủ quyền biên giới, biển đảo của nước ta; tích cực tham gia phối hợp, hợp tác với các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, các cá nhân phục vụ nhiệm vụ thiêng liêng này.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo sẽ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến luợc của biển, đảo nước ta. Phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo của Tổ quốc.

Nguyễn Trường Khoa (PGĐ Sở TN&MT)