Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo việt nam trên địa bàn tỉnh quảng trị năm 2012

Ngày cập nhật:  5/30/2012 7:21:42 AM

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được Chính phủ quy định trong Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 6/3/2009. Tại văn bản số 950/TTg-KTN ngày 12/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương ven biển tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hàng năm, từ ngày 1 - 8/6 để hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6) và ngày Đại dương thế giới (8/6).

Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam chính thức trở thành một hoạt động thường niên kể từ năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định đây là sự kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa sâu sắc và mang tầm quốc gia còn có ý nghĩa cả về phương diện quốc tế.

Kỷ niệm ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hàng năm là dịp để tôn vinh những giá trị của biển, đảo và đại dương, để nước ta khẳng định tiềm lực lớn về kinh tế biển; thể hiện ý chí quyết tâm phát triển toàn diện ngành nghề biển, bảo vệ tài nguyên môi trường vùng biển đảo bền vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền Quốc gia trên biển. Hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam còn là dịp để tuyên truyền, vận động mọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo; lòng tự hào, ý thức dân tộc đối với chủ quyền vùng biển của tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước.

Năm nay, chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn đó là “Việt Nam mạnh về biển, giàu lên từ biển” theo tinh thần Nghị Quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đề ra chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Bên cạnh đó, mạng lưới đại dương toàn cầu phát động chủ đề cho hai năm (2011-2012) của ngày Đại dương thế giới là “Tuổi trẻ: làn sóng tiếp theo cho sự đổi mới” (Youth: The next Wave for Change) với ý nghĩa: Bảo vệ đại dương- trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm nay là năm đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và UBND tỉnh xem đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về biển, đảo, làm thay đổi nhận thức, thói quen, lối sống của cộng đồng, dân cư theo hướng thân thiện với môi trường và bảo vệ bền vững tài nguyên và môi trường biển, đảo cùng với việc ý thức được trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quê hương.

 Hưởng ứng Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam, ngày 25/4/2012, UBND tỉnh đã có công văn số 1114/UBND-NN chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân tích cực tham gia vào các hoạt động của Tuần lễ. Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh. Theo dự kiến các hoạt động chính nhằm hưởng ứng tuần lễ biển, hải đảo, ngày Đại dương thế giới như hưởng ứng và tham gia như các phong trào ra quân làm sạch bãi biển, các khu du lịch sinh thái, kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ có nội dung liên quan đến tuyên truyền biển, đảo và bảo vệ môi trường.

Với sự tham gia của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh, hy vọng công tác tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo sẽ có những chuyển biến tích cực và sâu rộng hơn, nhằm góp phần thực hiện tốt chương trình hành động số 35-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa X đã đề ra.

Xin giới thiệu một số khẩu hiệu tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2012:

 

Bài và ảnh: Mai Yên – Phòng BĐ&KTTV