Chuyên mục: Môi trường

Tỉnh Quảng Trị triển khai Đề án cam kết bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư

Ngày cập nhật:  8/3/2016 4:14:01 PM

       Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Tỉnh uỷ Quảng Trị đã ban hành Chương trình hành động số 17-CTHĐ/TU ngày 26/7/2006 nhằm tập trung ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Trong đó, Chương trình hành động số 17-CTHĐ/TU đã đề ra các giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng các quy ước, hương ước, cam kết về bảo vệ môi trường, các mô hình tự quản về môi trường của cộng đồng dân cư, phát triển các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, kết quả đánh giá thực hiện Chương trình hành động số 17-CTHĐ/TU cho thấy, việc tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư còn mang tính tự phát, chưa có hệ thống; ý thức bảo vệ môi trường chưa thành thói quen, nếp sống của phần lớn dân cư nên công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường chưa phát huy hiệu quả. 
       Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Đề án Cam kết bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 10/10/2014). Qui mô của Đề án là 153.950 hộ gia đình/141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Năm 2014, Sở triển khai thí điểm tại 23.644 hộ gia đình/18 xã, phường, thị trấn ở 9 huyện, thị xã, thành phố; năm 2015, triển khai nhân rộng tại các xã còn lại trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu đặt ra đến năm 2015, 90% đối với khu vực đô thị, 80% đối với khu vực nông thôn cam kết tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tự quản vệ sinh môi trường các đường phố, các khu dân cư.

 

  Mẫu bản cam kết bảo vệ môi trường
 

     Đề án tập trung vào công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và vận động các hộ gia đình ký cam kết bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Các hoạt động truyền thông được tổ chức bao gồm: (1) tập huấn nâng cao nhận thức về môi trường cho lãnh đạo UBND, UBMTTQ VN và tổ chức, đoàn thể cấp xã; ban công tác mặt trận khu dân cư; (2) Lễ phát động ký kết tại các xã điểm; (3) xây dựng phóng sự phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; (4) xây dựng chương trình phát thanh đến tận thôn, bản. Công tác vận động được UBND tỉnh chỉ đạo, quán triệt đến UBND các cấp, Ban công tác mặt trận khu dân cư. Sau khi ký kết, các địa phương sẽ tiến hành theo dõi việc tổ chức thực hiện các nội dung trong Bản cam kết. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, theo dõi, tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh.

 

Ký cam kết bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư tại xã Gio Hòa, huyện Gio Linh


       Việc triển khai Đề án cam kết bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư là việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Qua đó, công tác bảo vệ môi trường được phổ biến sâu rộng đến cộng đồng dân cư, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, các tổ chức, đoàn thể đối với công tác quản lý môi trường tại địa phương. Hy vọng rằng, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp chính quyền, đoàn thể và cam kết của từng hộ gia đình, sẽ huy động được tối đa nguồn lực từ xã hội cho bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng xanh – sạch – đẹp.
                     

                                                                        Bài: Phong Lan (CCBVMT)