Chuyên mục: Môi trường

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường triển khai quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trước tình cá chết bất thường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  5/3/2016 12:46:28 PM

       Thực hiện Công văn số 1511/BTNMT-TCMT ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá chất lượng nước biển ven bờ tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị tiến hành lấy mẫu và phân tích chất lượng nước biển ven bờ tại 3 vị trí:
       + Điểm tại bãi tắm Mũi Si, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh;
       + Điểm tại bãi tắm Gio Hải, xã Gio Hải, huyện Gio Linh.
       + Điểm tại bãi tắm Mỹ Thủy, xã Hải An, huyện Hải Lăng.
       Thực hiện lấy mẫu và phân tích nước biển ven bờ trong phạm vi cách bờ không quá 1,5 km, nằm độ sâu cách mặt nước từ 0,3m đến 0,5m, với tần suất 02 lần/ngày (buổi sáng và buổi chiều). Tại mỗi vị trí lấy 02 mẫu, 01 mẫu do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, 01 mẫu gửi về Tổng cục Môi trường thực hiện.
       Công tác vận chuyển và bảo quản mẫu tuân thủ theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 31/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển.  Thông số quan trắc theo bảng 1 về giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển ven bờ theo QCVN 10-MT:2015 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ.

      Hình ảnh lấy mẫu và phân tích chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Quảng Trị

     Kết quả phân tích, tổng hợp đã kịp thời báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình chất lượng nước biển ven bờ đảm bảo phục vụ mục đích tắm biển và các hoạt động thể thao dưới nước.
     Trước đó, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở TN&MT, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã lấy mẫu và phân tích 19 mẫu nước biển ven bờ từ ngày 20/4-27/4/2016, với các thông số quan trắc là Nhiệt độ, pH, DO, Độ đục, TSS, NH¬4-N, PO4-P, Fe, Cr tổng, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr (VI), Mn, As, Hg, CN-, Coliform.

       Hình ảnh Đoàn công tác của Tổng cục Môi trường và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực địa công tác lấy mẫu chất lượng nước biển ven bờ.
   

                                                      Bài: Thúy Nhi; Ảnh: Đăng Tú- Thúy Nhi