Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Lịch sử, ý nghĩa Ngày đại dương thế giới, tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Ngày cập nhật:  6/10/2013 2:06:25 AM

      Ngày Đại dương thế giới (World Ocean Day) là sáng kiến đầu tiên được Chính phủ Canada đề xuất vào năm 1992 tại Hội nghị thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janeiro. Sau đó được Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ (IOC) của UNESCO thừa nhận vào Năm quốc tế đại dương 1998 tổ chức tại Lisbon (Bồ Đào Nha), khi ấy Việt Nam cũng tham gia sự kiện này.

      Từ năm 2009 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chính thức chọn ngày 08 tháng 6 hàng năm là Ngày Đại dương thế giới.

      Mục tiêu chung của việc tổ chức ngày Đại dương thế giới là nâng cao nhận thức cho công chúng và các nhà quản lý về vai trò cực kỳ quan trọng của biển và đại dương trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và cổ vũ các hành vi “vì sự bền vững của biển cả”.

Ngày Đại dương thế giới còn là ngày mọi người trên hành tinh của chúng ta kỷ niệm và tôn vinh những giá trị của dại dương cho sự sống, cho những gì nó cung cấp cho con người những gì mà nó đại diện.

Với tư cách là một quốc gia biển, Chính phủ Việt Nam là một trong số 9 quốc gia đầu tiên tổ chức các sự kiện chào mừng ngày Đại dương thế giới vào tháng 6/2009 trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

      Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (Viet Nam seas and islands week) được Chính phủ quy định trong Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/3/2009 và được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 hằng năm, để hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày đại dương thế giới (08/6);

      Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hàng năm là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực lớn về kinh tế biển; thể hiện ý chí quyết tâm phát triển toàn diện ngành nghề biển, bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng biển, đảo bền vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển. Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là dịp để tuyên truyền, vận động mọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo; lòng tự hào, ý thức dân tộc đối với chủ quyền vùng biển của tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước.

 

      Năm 2013,  Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 1628/BTNMT-TCBHĐVN ngày 06/5/2013 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Chủ đề năm nay là: “Chung tay hành động vì biển đảo quê hương”. Với nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của dư luận xã hội, qua đó nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, ngành và toàn dân trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo của Tổ quốc.

      Nhằm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013, UBND tỉnh Quảng Trị đã có công văn số 1447/UBND ngày 22/5/2013 chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đây là dịp để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về tầm quan trọng của biển, hải đảo; góp phần thực hiện chương trình hành động số 35-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa X đã đề ra.

(Theo Đề cương tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6))

                                                                  Bài: Mai Yên - BĐ&KTTV

                                                                        Ảnh: Internet