Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Hội thảo tham vấn xây dựng dự án Tác động BĐKH đối với nông nghiệp

Ngày cập nhật:  4/18/2011 2:31:00 AM

Ngày 25/11/2010 Viện Chiến lược - Chính sách TN&MT cùng với Trung tâm Hoạt động môi trường (EOC) tổ chức hội thảo tham vấn để xác định phạm vi nghiên cứu xây dựng dự án về Tác động của BĐKH đối với nông nghiệp, sẽ được triển khai tại Quảng Nam trong Chương trình Môi trường trọng điểm và Sáng kiến Hành lang Đa dạng sinh học Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS-CEP/BCI).

Các chuyên gia của EOC đã trình bày về kế hoạch hoạt động và cơ sở nghiên cứu để xây dựng dự án. Hội thảo tập trung thảo luận về hiện trạng các hoạt động BĐKH tại VN: làm thế nào để sử dụng hữu ích nhất các kết quả nghiên cứu, các chỉ số của tác động BĐKH là gì, không gian và thời gian của BĐKH, những rào cản về thể chế,  các biện pháp thích ứng, tính dễ bị tổn thương hoặc các lựa chọn thích ứng.

Dự án sẽ tập trung xem xét các tác động của BĐKH đối với hệ thống nông nghiệp, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của sản xuất lúa gạo tại 3 khu vực thí điểm là Xepian Dong Hua Sao của Lào, Tenasserim của Thái Lan và Quảng Nam của VN. Dự án sẽ phân tích cơ sở sinh học và kinh tế xã hội của khu vực, đánh giá các lựa chọn thích ứng đối với hệ thống sản xuất lúa gạo dựa trên rủi ro và tính dễ bị tổn thương, xây dựng các mô hình mô phỏng trên máy tính hoặc sử dụng các công nghệ thông tin môi trường khác, tăng cường năng lực cho các đối tác về đánh giá tác động BĐKH và lập kế hoạch thích ứng. Dự kiến đến 11/2011 dự án sẽ được hoàn chỉnh để trình cho các bên liên quan và các nhà tài trợ.