Chuyên mục: Thanh tra

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN

Ngày cập nhật:  7/25/2017 6:27:03 AM

      Ngày 03/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Nghị định gồm có 05 chương, 68 điều (tăng 18 điều so với Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ, cụ thể lĩnh vực tài nguyên nước tăng 7 điều; lĩnh vực khoáng sản tăng 11 điều), bao gồm:
       Chương I: Những quy định chung, gồm 03 điều (từ điều 1 đến điều 3)
      Chương II: Hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, gồm 25 điều (từ điều 4 đến điều 28).
      Chương III: Hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, gồm 30 điều (từ điều 29 đến điều 58).
     Chương IV: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hậu quả trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, gồm 8 điều (từ điều 59 đến điều 66).
     Chương V: Điều khoản thi hành, gồm 02 điều (điều 67 và 68).

 

                                        Ảnh minh hoạ (nguồn Internet)
     Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
    Đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước gồm: Vi phạm các quy định về điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; vi phạm các quy định về hồ chứa và vận hành hồ chứa; vi phạm các quy định về bảo vệ tài nguyên nước; vi phạm các quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; vi phạm các quy định về lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các vi phạm khác trong quản lý tài nguyên nước.
    Đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản gồm: Vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản; vi phạm các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; vi phạm các quy định về sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; vi phạm các quy định về quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; vi phạm các quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; vi phạm các quy định về kỹ thuật an toàn mỏ và các vi phạm khác trong lĩnh vực khoáng sản.
    Nghị định số 33/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau: Cảnh cáo; phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản từ 1 - 12 tháng. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân, 500 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản là 1 tỷ đồng đối với cá nhân, 2 tỷ đồng đối với tổ chức.
    Về hình thức xử phạt bổ sung, Nghị định số 33/2017/NĐ-CP quy định cụ thể hơn tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau: tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản từ 1-24 tháng; đình chỉ hoạt động lập, thực hiện đề án, dự án về tài nguyên nước; đình chỉ hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên nước, thăm dò, khai thác khoáng sản từ 1-12 tháng; tịch thu tang vật, mẫu vật là khoáng sản, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.
    Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; buộc xử lý, khắc phục sự cố sụt, lún đất hoặc sự cố bất thường khác; buộc thực hiện các giải pháp phục hồi đất đai, môi trường, thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, thực hiện các biện pháp khắc phục hư hỏng hạ tầng kỹ thuật, nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ khoản tiền sử dụng thông tin về khoáng sản, nộp bổ sung phần tiền do chậm nộp...
    Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2017.

       Tải Nghị định tại đây!

                                                             Bài: Trần Thị Thương - Thanh tra Sở TN&MT