Chuyên mục: Thanh tra

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày cập nhật:  4/11/2017 9:55:30 AM

    Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đại đa số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đã ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ pháp luật về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong đời sống xã hội.
    Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận nhỏ các đơn vị sản xuất kinh doanh và người dân chưa thực sự hoặc thiếu nghiêm túc trong chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, một bộ phận cán bộ chưa nắm chắc các quy định của pháp luật tài nguyên và môi trường trong thực thi công vụ. Hàng năm, qua các cuộc thanh tra, kiểm tra do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thì tình trạng ô nhiểm môi trường, hoạt động xả thải chưa được cấp phép hoặc chưa đạt chuẩn ra môi trường bên ngoài, việc sử dụng đất còn lãng phí, sử dụng chưa đúng mục đích, chưa kịp thời đưa đất vào sử dụng… tại các cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn còn, giải quyết thủ tục hành chính còn vướng mắc, có nơi chưa đúng quy định. Tồn tại này, một phần do ý thức chấp hành pháp luật của người dân và tổ chức chưa cao, một bộ phận cán bộ chưa chịu khó nghiên cứu văn bản pháp luật tài nguyên và môi trường, một phần do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường còn bất cập và chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

      Đồng chí Nguyễn Thanh Lợi, Giám đốc Sở phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị
    Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-STNMT ngày 20/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về truyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2017. Trong các ngày 24, 29, 31/3/2017 và ngày 05/4/2017, Sở đã tiến hành phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật được Chính phủ ban hành mới trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, gồm: Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Hội nghị phổ biến được tổ chức tại 03 cụm thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, huyện Hướng Hóa cho đại biểu là cho cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường cấp huyện, cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh và 01 lớp dành riêng cho đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực tài nguyên và môi trường của  các tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
     Dự và chỉ đạo hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Sở đã nêu rõ tầm quan trọng của việc phổ biến các văn bản mới trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và yêu cầu các đồng chí Báo cáo viên cần giới thiệu, phổ biến đến các học viên những nội dung trọng tâm, những quy định mới, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã và trong hoạt động của Doanh nghiệp.

                              (Đại biểu và các học viên tham dự Hội nghị)
     Tại hội nghị, các học viên đã tích cực tham gia, tiếp thu các nội dung được phổ biến, truyền đạt, chủ động phản ánh những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện công tác quản lý tài nguyên và môi trường ở địa phương và đã được các Báo cáo viên của Sở giải đáp rõ ràng, cụ thể nhằm thực hiện thống nhất công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên toàn tỉnh, đúng quy định của pháp luật.
                                                                              Bài: Bá Phương
                                                                             Ảnh: Văn Thiệu