Chuyên mục: Thanh tra

Công tác triển khai Luật đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh

Ngày cập nhật:  6/12/2014 2:05:07 AM

       Sau 10 năm triển khai thi hành, Luật Đất đai 2003 đã tạo được hành lang pháp lý cơ bản đáp ứng cho công tác quản lý nhà nước về đất đai trên cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng, đảm đảo quyền đại diện sở hữu về đất đai của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong sử dụng đất, từng bước hạn chế các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai…
        Tuy nhiên, quá trình triển khai áp dụng trên thực tế thì Luật Đất đai 2003 vẫn còn những bất cập, một số quy định còn mâu thuẩn, chồng chéo với các văn bản pháp luật khác gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai. Với quan điểm xây dựng một đạo Luật Đất đai phù hợp với quan điểm, cương lĩnh, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; phù hợp với đường lối đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ngày 29 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật đất đai số 45/3013/QH13 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2014.
        Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6, khóa XI “về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014, của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai. Ngày 26/4/2014, Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV số 89-CTHĐ/TU.
        Trên có sở đó, ngày 26/5/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 89-CTHĐ/TU ngày 26/4/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.
       Thực hiện Quyết định 999/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ngày 06/6/2014 Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đại biểu là lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện.      Đ/c Nguyễn Đức Chính, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
                                     Phát biểu chỉ đạo hội nghị

       Đến dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chính, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo các cơ quan ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh khẩn trương triển khai tuyên truyền một cách sâu rộng các nội dung của Luật đất đai năm 2013 đến nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng đối tượng, đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đức Chính cũng đã yêu cầu các cán bộ công chức ngành tài nguyên và môi trường của tỉnh tích cực nghiên cứu, áp dụng Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành một cách phù hợp đảm bảo là cơ quan tham mưu cho UBND các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đẩy mạnh cải cách hành chính về đất đai, đặc biệt là các thủ tục hành chính đảm bảo sự đơn giản, thông thoáng, thuận lợi cho công tác quản lý và người sử dụng đất.
 

                                                                                 Bài: Bá Phương