Chuyên mục: Thanh tra

Cần phối hợp tốt công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm tránh sự chồng chéo, trùng lặp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp

Ngày cập nhật:  1/19/2016 7:03:54 AM

      Trong những năm qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với các doanh nghiệp là một nội dung quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, ổn định an ninh xã hội, phát triển kinh tế, giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh định hướng hoạt động đúng pháp luật, tạo sự phát triển bền vững, từ đó thúc đẩy nền kinh tế xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển đi lên.
     Là đơn vị được giao chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, hàng năm Thanh tra Sở đã bám sát chương trình công tác trọng tâm, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và trình phê duyệt để triển khai thực hiện. Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch có sự tập trung, thống nhất lựa chọn đối tượng, nội dung, được cân nhắc kỹ càng và đã được gửi các cơ quan liên quan tham gia, góp ý kiến trước khi ban hành để triển khai phối hợp, thực hiện.
     Năm 2015, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường- Công an tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị hành chính thuộc Sở tiến hành thanh tra, kiểm tra hơn 40 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, nhận thấy có một số Doanh nghiệp thực hiện tương đối tốt việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường, bên cạnh đó vẫn còn nhiều Doanh nghiệp chưa nhận thức đúng đắn, chưa tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, tình trạng ô nhiễm môi trường và vi phạm còn xẩy ra phổ biến. Qua đó, đã kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý vi phạm hành chính (với số tiền hơn 700 triệu đồng), đồng thời có biện pháp buộc khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra theo quy định của pháp luật. Những kết quả trên đã góp phần quan trong trong việc đảm bảo cho pháp luật được chấp hành đúng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
    Tuy nhiên, thực tế trong thời gian qua còn bộc lộ một số bất cập trong thực hiện nhiệm vụ đó là, tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp vẫn còn xẩy ra. Các cơ quan liên quan không theo đúng nguyên tắc hoạt động thanh tra, trong khi đó theo quy định của pháp luật các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ được thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không quá 2 lần trong 1 năm cùng 1 nội dung, trừ trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Việc trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra đã làm giảm hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra, gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.


                                             Ảnh minh họa

     Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, các cơ quan Nhà nước thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với nhau để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra có ý nghĩa quan trọng để tránh chồng chéo, trùng lặp. Bên cạnh đó, quan tâm hơn vấn đề tổ chức họp bàn triển khai thực hiện, tập trung chủ yếu vào những vấn đề nổi cộm để triển khai các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng thanh tra, kiểm tra.
     Phối hợp tốt trong công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên môi trường, chắc chắn không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho nhà nước, tạo được sự gắn kết giữa các cơ quan ban ngành trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm xử lý nghiêm, dứt điểm các sai phạm tạo sự  nghiêm minh trong thi hành pháp luật nâng cao nhận thức của tổ chức, doanh nghiệp trong quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường một cách đúng đắn, góp phần quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

                                           Bài: Trần Thị Thương - Thanh tra Sở