Chuyên mục: Thanh tra

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị ngày càng trưởng thành và phát triển

Ngày cập nhật:  10/30/2015 6:32:16 AM

      Thanh tra Sở Địa chính nay là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị  được thành lập theo Quyết định số: 201/QĐ-UB ngày 24/01/1997 của UBND tỉnh. Ngày 31/5/2004, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1433/2004/QĐ-UB về việc đổi tên Thanh tra Sở Địa chính thành Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị.
     Là cơ quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau: thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường; xử phạt vi phạm hành chính; thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra viên; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;  phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
     Hiện nay, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường có tổng số cán bộ, công chức là 05 người, gồm: Chánh thanh tra, 01 Phó Chánh thanh tra, 02 thanh tra viên và 01 Chuyên viên.


                         Tập thể cán bộ công chức Thanh tra Sở

     Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, đơn vị thuộc Sở và các cấp, các ngành trong tỉnh và sự ủng hộ của cán bộ, công chức trong toàn ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị, Thanh tra Sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, kết quả đạt được sau đây:
     Công tác tiếp dân: Thực hiện đúng quy định, đã bố trí Phòng tiếp dân và niêm yết lịch tiếp dân tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến kiến nghị, phản ánh. Duy trì thường xuyên và thực hiện đúng quy định tại trụ Sở làm việc. Từ năm 2004 đến nay, đã tiếp 238 lượt 298 người, đảm bảo thực hiện 100% trong giờ hành chính. Công tác tiếp dân đã giải quyết kịp thời những yêu cầu kiến nghị của nhân dân, không có sự phản ánh về tiêu cực, nhũng nhiễu xẩy ra. Ngoài ra, tích cực tham gia cùng Lãnh đạo Sở công tác tiếp dân tại Ban tiếp dân tỉnh và xử lý giải quyết có hiệu quả các nội dung kiến nghị, phản ánh của người dân theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
     Thông qua công tác tiếp dân, cán bộ thường trực Phòng tiếp dân đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường bằng nhiều hình thức, đây là phương pháp tuyên truyền có hiệu quả nhằm giúp người dân hiểu rõ về pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật tài nguyên môi trường.
     Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Từ năm 2004 đến nay, đã tiếp nhận tổng số: 514 đơn, trong đó: tố cáo: 13 đơn; khiếu nại 302 đơn; kiến nghị, phản ánh và tranh chấp: 199 đơn. Đã tham mưu giải quyết 211 vụ việc thuộc thẩm quyền UBND tỉnh giao và thẩm quyền của Giám đốc Sở; hướng dẫn, trả lời công dân thẩm quyền quy định: 303 đơn. Với 211 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, tổ chức kiểm tra xác minh và đã tham mưu giải quyết 209 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, tham gia tố tụng 15 vụ án hành chính do UBND tỉnh ủy quyền.
      Phải nói rằng, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng tăng đột biến, nhất là các vụ việc thuộc thẩm quyền UBND tỉnh giao. Tuy nhiên, với sự tập trung, nỗ lực cố gắng của cán bộ công chức Thanh tra Sở nên hầu hết các vụ việc giải quyết kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật. Các vụ việc đều tổ chức đối thoại, công khai, hòa giải và lấy ý kiến tham vấn các ngành liên quan, nhờ vậy, ngăn ngừa phát sinh khiếu kiện phức tạp đông người, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện một số bất cấp trong các quy định của pháp luật, đã kịp thời đề xuất bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương.
     Công tác thanh tra, kiểm tra: Đã bám sát chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh và thực hiện các chương trình kế hoạch đề ra. đồng thời kết hợp rà soát kiểm tra, giám sát việc thi hành kết luận đáp ứng được yêu cầu quản lý của ngành. Các kết luận được phản ánh trung thực, khách quan, nêu rõ bản chất và nhận được sự đồng thuận của đối tượng. Từ năm 2004 đến nay, đã chủ trì tổ chức 256 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại các cơ sở SXKD, dịch vụ trên địa bàn. Phát hiện xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền tổng số tiền là 780 triệu đồng, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 tổ chức với tổng số tiền trên 760 triệu đồng; đề xuất thu hồi đất đối với 54 tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật với tổng diện tích 14.716.000m2. Thực hiện  công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trong công tác cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các huyện, phát hiện một số tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đã có biện pháp yêu cầu khắc phục theo quy định.
     Công tác pháp chế: Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực tài nguyên môi trường cho cán bộ công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tư pháp của các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính cấp xã và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát, tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; Tham gia góp ý dự thảo văn bản QPPL liên quan lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên ở cơ quan nói riêng và cho nhân dân trong tỉnh nói chung.
     Công tác phòng chống tham nhũng: Đã quán triệt ý nâng cao ý thức phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ công chức Thanh tra Sở; Chú trọng thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Xác định việc quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức là một nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, việc phòng ngừa tham nhũng là nhiệm vụ hàng đầu. Vì vậy, đã quan tâm, thường xuyên có sự nhắc nhở, uốn nắn cán bộ công chức Thanh tra Sở, từ đó ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật.
Đạt được kết quả trên, là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sở, cùng với sự nỗ lực tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ công chức Thanh tra Sở luôn nhận thức, xác định được tầm quan trọng và trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành,  định kỳ tổ chức các cuộc họp, hội ý quán triệt tinh thần, ý thức cho cán bộ công chức, nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động. Bố trí công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn từng cán bộ. Thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin trong quá trình xử lý công việc để rút ra hạn chế để khắc phục. Trên các lĩnh vực đã lập kế hoạch chi tiết, đề ra các biện pháp cụ thể để áp dụng với tình hình thực tế, giải quyết chính xác, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường vào nề nếp, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
     Với những kết quả, thành tích đạt được từ năm 1999 đến năm 2015, tập thể cán bộ công chức Thanh tra Sở có 03 năm được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen (năm 2004, 2005, 2010); 2 năm được UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm 1999, 2001) và 05 năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (năm 2009, 2011, 2012, 2013, 2014).


      
                     Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2014

      Trước những thuận lợi, khó khăn và thách thức hiện nay, Thanh tra Sở tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được khắc phục khó khăn đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, góp phấn hoàn thành nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời lập thành tích cao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2015).
                                    
                                               Bài Trần Thị Thương - Thanh tra Sở