Chuyên mục: Thanh tra

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 134/CT- TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 16/8/2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh

Ngày cập nhật:  2/26/2015 4:14:01 PM

 

      Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg, ngày 05/7/2010, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1172/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện việc kiểm tra, xử lý những tồn tại trong quản lý, sử dụng đất của các tổ chức.
     Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 16/8/2012 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. UBND tỉnh có Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 16/8/2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
     Ngoài ra, từ khi Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai có hiệu lực thi hành. UBND tỉnh có văn bản số 2569/UBND ngày 01/8/2014 giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan rà soát, xử lý các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước ngày 01/7/2014 mà không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm để xử lý theo quy định pháp luật.
     Kết quả thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND từ ngày 01/7/2014 đến 31/12/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Sở, Ban ngành và các địa phương có liên quan đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất của 79 khu đất với diện tích 1.014, 4 ha. Qua kiểm tra, các tổ chức được giao đất cơ bản đã chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình đầu tư và quy định của pháp luật, góp phần vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số đơn vị được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chậm triển khai dự án, không có khả năng tài chính thực hiện dự án hoặc sử dụng chưa đúng mục đích, lãng phí, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, công tác giải phóng mặt bằng còn kéo dài, không dứt điểm, tình trạng sử dụng đất gây ô nhiễm môi trường vẫn còn tồn tại chưa được xử lý triệt để, cụ thể là: có 10 khu đất sử dụng sai mục đích với diện tích 22,6 ha và đã xử phạt với số tiền là 79 triệu đồng; 17 khu đất diện tích 879,3 ha đã được bàn giao đất tại thực địa nhưng quá 12 tháng liên tục chưa đưa vào sử dụng và 18 khu đất diện tích 10,84 ha đã đưa đất vào sử dụng nhưng tiến độ chậm chưa hoàn thành các hạng mục của dự án. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã thu hồi 11 khu đất diện tích 825,64 ha do vi phạm Luật Đất đai, trong đó:
     + Đối với 8 khu đất tại thành phố Đông Hà giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý quỹ đất thu hồi, đề xuất đưa vào sử dụng theo quy định gồm: Công ty Cổ phần Cosevco 9, Công ty Cổ phần Xây dựng Tổng hợp Quảng Trị, Viễn Thông Quảng Trị (Trung tâm Điều hành ứng cứu và bảo dưỡng), Công ty Cổ phần Triệu Duy; Công ty TNHH MTV Tiến Khoa, Công ty TNHH MTV Thương Mại Hoàng Thi, Công ty TNHH TVĐT và xây dựng Song Vinh, Công ty TNHH MTV Du lịch Hữu Nghị. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã xác định giá khởi điểm để đưa ra đấu giá đối với khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Cosevco 9, còn lại các khu đất khác đang lập phương án xác định giá khởi điểm để đưa ra đấu giá theo quy định.
     + Đối với 03 khu đất của 03 Công ty: Công ty CP Lũng Lô 5 tại xã A Bung, huyện Đakrông; Công ty TNHH MTV Phú Hoàng Anh; Công ty CP May và Thương mại Quảng Trị tại huyện Hướng Hoá, hiện nay UBND tỉnh đã giao địa phương quản lý.
     Ngoài ra, có 5 đơn vị sau khi được Nhà nước giao, cho thuê đất để thực hiện dự án nhưng do khó khăn về tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh nên không còn nhu cầu sử dụng đất đã tự nguyện trả lại đất với diện tích 1,5 ha. Như khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Bạch Đằng tại đường Hoàng Diệu, thành phố Đông Hà hiện nay UBND tỉnh đã có Quyết định cho Công ty TNHH Habico thuê để tiếp tục thực hiện dự án; Khu đất của Công ty TNHH Hoàng Hưng và Công ty TNHH Minh Tuấn tại Cụm Công nghiệp phường 4, thành phố Đông Hà hiện nay UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Đông Hà quản lý, bố trí đưa vào sử dụng và 01 khu đất Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà giao Ban QL Khu Kinh tế tỉnh quản lý, bố trí đưa vào sử dụng.

   (Các dự án triển khai chậm tiến độ và sử dụng đất không đúng mục đích)

     Bên canh đó còn một số đơn vị sử dụng đất có sai phạm, nhưng đủ điều kiện gia hạn tiến độ triển khai dự án cũng như tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013. Đến nay, UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng đối với 19 khu đất.
      Mặt khác, UBND tỉnh đã dừng xem xét cho thuê đối với 12 trường hợp đề xuất để chuyển sang hình thức đấu giá. Đồng thời, UBND tỉnh đã thu hồi chủ trương đối với 13/26 dự án đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương, còn lại 13 dự án giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra quy mô, tính chất dự án và tiến độ giải phóng mặt bằng để đề xuất UBND tỉnh xem xét cho tiếp tục hay chấm dứt thực hiện. 
Từ kết quả trên, cho thấy Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 16/8/2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực sự đi vào cuộc sống trên địa bàn tỉnh.

                    (Bài và ảnh: Võ Duy Hoàn– Thanh tra Sở TN & MT)