Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ “Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 - 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh"

Ngày cập nhật:  12/30/2014 7:38:00 AM

     Thực hiện quyết định số 361/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 03/3/2014 về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2014. Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV tổ chức triển khai thực hiện đề tài “ Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 – 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế  –  xã hội trên địa bàn tỉnh”.
      Ngày 24/12/2014 tại thành phố Đông Hà, Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ và tiến hành kiểm tra tiến độ, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ của đề tài “ Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 – 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh” do Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị chủ trì thực hiện.
 
    Tham dự cuộc họp, được sự ủy quyền của chủ nhiệm đề tài, về phía cơ quan chủ trì có ông Nguyễn Vĩnh An – Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV và các thành viên nhóm thực hiện đề tài. Về phía Hội đồng Khoa học và Công nghệ có ông Trần Thiềm – Phó Chủ tịch hội đồng, các thành viên Hội đồng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.


           
                                              Hình 1: Hình ảnh cuộc họp


      Tại cuộc họp Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV đã báo cáo các nội dung chính mà nhóm thực hiện đề tài đã triển khai theo tiến độ của hợp đồng; các kết quả và sản phẩm khoa học công nghệ đã hoàn thành; tình hình sử dụng kinh phí của đề tài; một số nhận xét về khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đề tài; dự kiến công việc sẽ triển khai trong thời gian tiếp theo và một số kiến nghị, đề xuất.


                
                                            Hình 2: Báo cáo tại cuộc họp


      Sau khi nghe báo cáo về kết quả thực hiện hiện trong đợt 1 của đề tài, các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã có tham gia góp ý nhằm hoàn thiện hơn các nội dung của đề tài. Kết luận tại cuộc họp, ông Trần Thiềm – Phó Chủ tịch Hội đồng thống nhất hồ sơ do Chi cục trình Hội đồng, kết luận đề tài đảm bảo tiến độ và chất lượng, các sản phẩm đạt yêu cầu và đề xuất các nội dung của đề tài cần thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

                                                                                                                                                                                         Bài và ảnh: Vũ Mạnh Cường (CCBHĐKTTV)